ประกาศสมาคม

ผลการสอบวุฒิบัตร/หนังสืออนุมัติฯ สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ปีการศึกษา 2558

ตามที่คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ได้จัดการสอบเพื่อวุฒิบัตร/หนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ และได้ประชุมเพื่อตัดสินผลการสอบดังกล่าวเมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ มีมติดังต่อไปนี้

1. แพทย์ประจำบ้าน ผู้สอบผ่าน สมควรได้รับวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน จำนวน ๗๖ คน มีรายนามดังต่อไปนี้

1.1 แพทย์หญิงกนกวรรณ กองจำปา

1.2 นายแพทย์กรกฎ มณีโชติ

1.3 นายแพทย์กวิน ติยวัฒน์

1.4 นายแพทย์กิตติศักดิ์ ศรีทองสุก

1.5 แพทย์หญิงกุลชญา สุธีเชษฐ

1.6 แพทย์หญิงแก้วตา วงศ์ภักดี

1.7 นายแพทย์จักรพงศ์ จันทนา

สรุปการประชุมวิชาการแพทย์ฉุกเฉิน ACTEP2015

การประชุมวิชาการแพทย์ฉุกเฉิน ACTEP2015 25-27 พฤศจิกายน 2558

  • จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม: 529 ท่าน ประกอบด้วย แพทย์สาขาต่างๆ 347 ท่าน, พยาบาล 111 ท่าน, เจ้าหน้าที่ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน 9 ท่าน, วิชาชีพอื่น 9 ท่าน วิทยากร 28 ท่าน และคณะทำงาน 34 ท่าน
  • ผู้ร่วมสนับสนุนการประชุม 20 ราย

ขอขอบคุณวิทยากร ผู้เข้าร่วมประชุม และผู้ร่วมสนับสนุนทุกท่าน ที่ทำให้การประชุมประสบความสำเร็จได้ด้วยดี

ปิดการลงทะเบียน ACTEP2015 [18/11/2558]

เนื่องจากมีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ACTEP2015 เต็มตามจำนวนที่จำกัดไว้แล้ว จึงขอปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 เป็นต้นไป รวมถึงงดรับลงทะเบียนหน้างานประชุมทุกกรณี

กำหนดการรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาเวชเภสัชวิทยาและพิษวิทยา (Toxicology Fellowship) คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี และศิริราชพยาบาล ปีการศึกษา 2559 [รอบที่ 1]

สถาบันที่เปิดรับ
1. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
2. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
คุณสมบัติ
1. เป็นอายุรแพทย์ หรือแพทย์ฉุกเฉิน ที่ได้รับวุฒิบัตร หรืออนุมัติบัตรแล้ว หรือกำลังจะได้วุฒิบัตร หรืออนุมัติบัตร (สอบบอร์ดผ่าน)
2. ไม่กำหนดจำนวนปีที่ทำงาน
3. ไม่จำกัดว่าต้องมีต้นสังกัด

Thailand hosted 1st ASEAN Executive Meeting

สมัครสมาชิกสมาคมเวชศาสตร์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย

สิทธิประโยชน์ที่สมาชิกสมาคมเวชศาสตร์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทยจะได้ครับ

  • ส่วนลดค่าลงทะเบียนประชุมวิชาการที่จัดโดยสมาคมฯ และเครือข่าย
  • ข่าวสาร update จากสมาคม
  • สิทธิประโยชน์อื่น ๆ ภายใต้กิจกรรมที่จัดโดยสมาคมฯ

อัตราค่าสมาชิก: 1,000 บาท

ระยะเวลาเป็นสมาชิก: ตลอดชีพ

ผู้สนใจสามารถสมัครโดย

Collaboration with Western Journal of Emergency Medicine

WestJEM is the official journal of the California Chapter of the American Academy of Emergency Medicine, the California Chapter of the American College of Emergency Physicians and the American College of Osteopathic Emergency Physicians. WestJEM is now indexed in PubMed with full text in PubMed Central, CINAHL, Scopus and Directory of Open Access Journals. WestJEM's goal is to be the premier open-access, peer-reviewed emergency medicine journal, drawing submissions from the Western United States and Western Hemisphere, and providing an English language forum for developing emergency care systems throughout the world. The journal’s purpose is to provide original research and review articles in:

รายงานการประชุมคณะผู้เริ่มการจัดตั้งสมาคมเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ครั้งที่1/2542

รายงานการประชุมคณะผู้เริ่มการจัดตั้งสมาคมเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ครั้งที่1/2542 เมื่อวันที่ 31 กรกฏาคม 2542 ณ ห้องประชุมศูนย์กู้ชีพ "นเรนทร" โรงพยาบาลราชวิถี

รายชื่อผู้เข้าประชุม
1. นาวาอากาศเอกนายแพทย์บุญเลิศ จุลเกียรติ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช ประธาน
2. นายแพทย์สมชาย กาญจนสุต โรงพยาบาลราชวิถี
3. นายแพทย์ธารา ชินะกาญจน์ โรงพยาบาลเลิดสิน
4. พันเอกต่างแดน พิศาลพงศ์ โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
5. พันเอกดาบศักดิ์ กองสมุทร โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
6. นางกอบกุล สิทธิชัย โรงพยาบาลศิริราช
7. นางสาวจรรยา แก้วสาร โรงพยาบาลศิริราช
8. นางสาวเรวดี ลือพงศ์ลัคนา โรงพยาบาลวชิระ
9. นายจันทร์เพ็ญ เล็กเลิศ โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์
10. นางสาวอุบล ยี่เฮ็ง โรงพยาบาลราชวิถี
11. นายแพทย์อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
12. นายแพทย์มกรเทพ เทพกาญจนา โรงพยาบาลรัชดา-ท่าพระ

ระเบียบวาระที่ 1. เรื่องที่ประธานหรือเลขานุการแจ้งให้ทราบ

Pages

Subscribe to RSS - ประกาศสมาคม

ประกาศคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบ