ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมประจำปีวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2 พุทธศักราช 2561: The Second Annual Meeting Of Thai College Of Emergency Physicians (2018)

ประชุมวิชาการเวชศาสตร์ฉุกเฉิน วชิรพยาบาล ประจำปี 2560

ประชุมวิชาการ เวชศาสตร์ฉุกเฉิน วชิรพยาบาล poster
ประชุมวิชาการ เวชศาสตร์ฉุกเฉิน วชิรพยาบาล agenda

Vajira Emergency Medicine Conference 2017

วัน เวลา: 1 สิงหาคม 2560

สถานที่ : ห้องประชุมชั้น 6 ตึกเพชรรัตน์

อัตราค่าลงทะเบียน 800 บาท (รวม workshop)

 

การประชุมวิชาการประจำปีแพทย์ฉุกเฉิน ครั้งที่ 5 Annual Conference Of Thai Emergency Physicians (ACTEP) 2017

Date: 
14/03/2017 to 16/03/2017

ด้วยวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย (วฉท.) ได้จัดโครงการประชุมวิชาการเวชศาสตรัฉุกเฉินสำหรับแพทย์และแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ประจำปีการศึกษา 2559 (ACTEP: Annual Conference of Thai Emergency Physicians 2017 ครั้งที่ 5 ระหว่าง วันที่ 14-17 มีนาคม 2560 ณ โรงแรม เซ็นทารา แกรนด์ ลาดพร้าว จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Chiang Mai Conference of Emergency Medicine 2016: CCEM 2016

CCEM2016 poster
Date: 
02/12/2016

2 ธันวาคม 2559  ณ โรงแรม ดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ 

1 ธันวาคม 2559 Precongress workshop: Emergency Ultrasound Workshop และ BLS for Health Care provider 

รายละเอียดเพิ่มเติมใน http://www.med.cmu.ac.th/dept/ermed/

 

การรับสมัครเพื่อขอรับการคัดเลือกเป็นแพทย์ประจำบ้าน และการขึ้นทะเบียนแพทย์ใช้ทุนปฏิบัติงานเพื่อการสอบวุฒิบัตร สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ประจำปีการฝึกอบรม 2560 รอบที่ 1

กำหนดการรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน: 1-31 ตุลาคม 2559
การขอขึ้นทะเบียนแพทย์ใช้ทุนปฏิบัติงานเพื่อการสอบวุฒิบัตร: 16-30 กันยายน 2559

ผลการเลือกตั้งคณะผู้บริหารวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย วาระพ.ศ.2559-2561

ข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วยวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย พ.ศ.

กำหนดการ วิธีลงทะเบียน และลงคะแนนเลือกตั้งคณะผู้บริหารวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย วาระ 2559-2561

การเลือกตั้งคณะผู้บริหารวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย วาระพ.ศ.2559-2561 จะใช้วิธีการลงคะแนนเลือกตั้งทางอิเล็คทรอนิกส์ อ้างอิง ข้อบังคับแพทยสภา ว่าด้วย วิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย พ.ศ.2559 และ พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 โดยมีข้อกำหนดดังนี้

ประกาศรับสมัครเลือกตั้งผู้บริหารวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย วาระ พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑

ประกาศรับสมัครเลือกตั้งผู้บริหารวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย วาระ พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑

ยื่นใบสมัครพร้อมรายละเอียด ในวันที่ ๑ – ๒๒ เมษายน ๒๕๕๙

ข้อ ๑ ผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งมีคุณสมบัติ คือ 

๑.๑ เป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. ๒๕๒๕ 

๑.๒ เป็นผู้ได้รับหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

๑.๓ เป็นผู้ไม่เคยถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาต หรือเพิกถอนใบอนุญาต

๑.๔ เป็นผู้ไม่เคยถูกศาลสั่งให้เป็นบุคคลล้มละลาย

ข้อ ๒ Download ใบสมัคร ที่ http://tcep.or.th หรือ http://www.taem.or.th/TCEPelection หรือจากสถาบันฝึกอบรมสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉินทุกแห่ง (พิมพ์) เป็นลายลักษณ์อักษร 

ขอเชิญส่งผลงานวิชาการแพทย์ฉุกเฉิน ในการประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินระดับชาติ 2559

ด้วยสถาบันทการแพทย์ฉุเกฉินแห่งชาติ (สพฉ.) กำหนดจัดประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินระดับชาติ ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม 2559-1 เมษายน 2559 ณ ศูนย์ประชุมอิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีเผยแพร่และพัฒนาความรู้ทางการแพทย์ฉุกเฉินการมีส่วนร่วมขององค์กรภาคีเครือข่าย เสริมสร้างจิตวิญญาณงานการแพทย์ฉุกเฉินให้มีความเข้มแข็ง และเป็นเวทีนำเสนอผลงานทางวิชาการด้านการแพทย์ฉุกเฉิน รวมทั้งขับเคลื่อนนโยบายการดำเนิงานการแพทย์ฉุกเฉินต่อไป

ในการนี้ เพื่อให้การประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินระดับชาติ ประจำปี 2559 บรรลุตามวัตถุประสงค์ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ขอประชาสัมพันธ์มายังหน่วยงานของท่าน เชิญชวนให้บุคลากรและผู้ที่สนใจส่งวิชาการการแพทย์ฉุกเฉิน ประเภทบทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ) ผ่านทางเว็บไซต์สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ หรือ http://register.niems.go.th/EMS_FORUM ระหว่างวันที่ 1-29 กุมภาพันธ์ 2559 รายละเอียดตามแนวทางการส่งผลงานวิชาการหาคภาษาอังกฤษ ประจำปี 2559

Pages

Subscribe to RSS - ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบ