คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบแพทย์เฉพาะทางสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

ผลการสอบวุฒิบัตร/หนังสืออนุมัติฯ สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ปีการศึกษา 2558

ตามที่คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ได้จัดการสอบเพื่อวุฒิบัตร/หนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ และได้ประชุมเพื่อตัดสินผลการสอบดังกล่าวเมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ มีมติดังต่อไปนี้

1. แพทย์ประจำบ้าน ผู้สอบผ่าน สมควรได้รับวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน จำนวน ๗๖ คน มีรายนามดังต่อไปนี้

1.1 แพทย์หญิงกนกวรรณ กองจำปา

1.2 นายแพทย์กรกฎ มณีโชติ

1.3 นายแพทย์กวิน ติยวัฒน์

1.4 นายแพทย์กิตติศักดิ์ ศรีทองสุก

1.5 แพทย์หญิงกุลชญา สุธีเชษฐ

1.6 แพทย์หญิงแก้วตา วงศ์ภักดี

1.7 นายแพทย์จักรพงศ์ จันทนา

คู่มือการสอบภาคทฤษฎีสำหรับผู้เข้าสอบวุฒิบัตร/หนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ปีการสอบ ๒๕๕๙

คู่มือแนะนำการสอบภาคปฏิบัติ สำหรับผู้เข้าสอบเพื่อวุฒิบัตร/หนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ปีการสอบ ๒๕๕๙

การสอบภาคทฤษฎี เพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๕๙

คุณสมบัติ

  • อยู่ในระหว่างการฝึกอบรมในระดับแพทย์ประจำบ้านปีที่ 2
  • ปฏิบัติงานชดใช้ทุนและปฏิบัติงานต่อเนื่องในสถาบันเดิมเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 เดือน ในสถาบันการแพทย์และสาธารณสุขในส่วนภูมิภาคของทางราชการที่มีการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โดยมีระยะเวลาปฏิบัติงานในสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉินไม่น้อยกว่า 24 เดือน 

หลักฐานประกอบการสมัคร

การสอบเพื่อหนังสืออนุมัติ/วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญ ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙

ประกาศคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบความรู้ความชำนาญ ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉินเรื่อง การสอบเพื่อหนังสืออนุมัติ/วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญ ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉินประจำปี๒๕๕๙

ประกาศรายชื่อ Matching แพทย์ประจำบ้านเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ปีการศึกษา 2559 รอบที่ 1

ประกาศรายชื่อที่ได้รับคัดเลือกฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ปีการศึกษา 2559 รอบที่ 1

ดูรายละเอียดด้านใน

กำหนดการ Matching Programme เพื่อรับสมัครแพทย์ประจำบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉินโดยสมาคมเวชศาสตร์ฉุกเฉินฯ ประจำปีการศึกษา 2559

กำหนดการ Matching Programme เพื่อรับสมัครแพทย์ประจำบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉินโดยสมาคมเวชศาสตร์ฉุกเฉินฯ ประจำปีการศึกษา 2559

การฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ในปัจจุบันมีตำแหน่งฝึกอบรม 116 ตำแหน่ง มีการสมัครเป็นทางการ 2 รอบ ที่แพทยสภา
รอบที่ 1 วันที่ 12 – 30 ตุลาคม 2558
รอบที่ 2 วันที่ 24 – 30 พฤศจิกายน 2558

ผู้สมัครกรอกใบ Matching Programme ส่งไปที่สมาคมเวชศาสตร์ฉุกเฉินฯ โดยระบุสถาบันที่ต้องการเลือก 1 - 3 สถาบัน ภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2558

กำหนดการและแนวทางการส่งและตรวจรายงานผลงานวิชาการ เพื่อการสมัครสอบวุฒิบัตร/หนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ปีการสอบ พ.ศ. ๒๕๕๙

คะแนนผลงานวิชาการจะนำไปรวมกับคะแนนสอบปฏิบัติ
โดยคิดเป็นร้อยละ ๑๐ ของคะแนนภาคปฏิบัติทั้งหมด
1. กำหนดการส่งรายงานวิจัย
1.1. ภายในวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๘ ให้ส่งชื่อเรื่องผลงานวิชาการ ซึ่งบันทึกชื่อแฟ้มเป็นชื่อ Institue_name_category_2015 .pdf   ตามแบบเสนอชื่อเรื่องผลงานวิชาการทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (email) ให้กลุ่มผู้ประสานงาน ที่  epresearch2015@gmail.com   รวมทั้งส่งสำเนา (cc:) ถึงอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ผู้แทนสถาบันในคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน (อฝส.วฉ.)
1.2. ภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ ให้ส่งเอกสารสองฉบับคือ
1.2.1. รายงานผลงานวิชาการฉบับสมบูรณ์ ซึ่งบันทึกชื่อแฟ้มเป็นชื่อ Institue_name_full paper_2015 .pdf
1.2.2.  บทคัดย่อ(ภาษาอังกฤษ) ซึ่งบันทึกชื่อแฟ้มเป็นชื่อ Institue_name_abstract English_2015 .pdf

Pages

Subscribe to RSS - คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบแพทย์เฉพาะทางสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

ประกาศคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบ