การรับสมัครเพื่อขอรับการคัดเลือกเป็นแพทย์ประจำบ้าน และการขึ้นทะเบียนแพทย์ใช้ทุนปฏิบัติงานเพื่อการสอบวุฒิบัตร สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ประจำปีการฝึกอบรม 2560 รอบที่ 1

กำหนดการรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน: 1-31 ตุลาคม 2559
การขอขึ้นทะเบียนแพทย์ใช้ทุนปฏิบัติงานเพื่อการสอบวุฒิบัตร: 16-30 กันยายน 2559

หลักเกณฑ์/วิธีการคัดเลือกผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน
กำหนตามนโยบายของแพทยสภาซึ่งให้ วฉท. กำกับดูแลให้สถาบันฝึกอบรมพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครโดยให้สิทธิ์แก่ผู้สมัครที่มีต้นสังกัดจากหน่วยงานของรัฐเข้ารับการคัดเลืญกก่อนผุ้ไม่มีต้นสังกัดจากหน่วยงานของรัฐ และให้ความสำคัญแก่ผู้ที่ปฏิบัติงาน/ปฏิบัติงานชดใช้ทุนมานานกว่าก่อนตามลำดับต่อไปนี้
ก. ผู้มีต้นสังกัดจากหน่วยงานของรัฐและปฏิบัติงาน/ปฏิบัติงานชดใช้ทุนมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปีหลังจากได้รับใบอุนญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม เป็นลำดับแรก
ข. ผู้มีต้นสังกัดจากหน่วยงานของรัฐและปฏิบัติงาน/ปฏิบัติงานชดใช้ทุนมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีหลังจากได้รับใบอุนญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม เป็นลำดับถัดจาก ก
ค. ผู้มีต้นสังกัดจากหน่วยงานของรัฐและปฏิบัติงาน/ปฏิบัติงานชดใช้ทุนมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปีหลังจากได้รับใบอุนญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม เป็นลำดับถัดจาก ข.
ง. ผู้ไม่มีต้นสังกัดจากหน่วยงานของรัฐและปฏิบัติงาน/ปฏิบัติงานชดใช้ทุนมาแล้วน้อยกว่า 1 ปีหลังจากได้รับใบอุนญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม เป็นลำดับถัดจาก ค

วฉท.กำหนดนโยบายเพิ่มเติมให้สถาบันฝึกอบรมพิจารณาคัดเลือณผู้สมัคร ดังต่อไปนี้
ก. ให้ความสำคัญแก่ผู้มีต้นสังกัดจากโรงพยาบาลในสังกัดหน่วยงานของรัฐซึงเป็นหรือมีศักยภาพเป็นสถาบันฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทางสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก สถาบันปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ และโรงพยาบาลระดับรองลงมา ตามลำดับ
ข. กำหนด่ให้ผู้สมัครที่สถาบันฝึกอบรมประสงค์จะรับไว้เพื่อคัดเลือกบรรจุในตำแหน่งอาจารย์ที่ว่างในสถาบันนั้นมีสิทธิเช่นเดียวกับผู้มีต้นสังกัดจากหน่วยงานของรัฐด้วย โดยสถาบันฝึกอบรมดังกล่าวต้งมีหนังสือพร้อมหลักฐานแสดงตำแหน่งว่าง และแผนการรับผุ้มีคุณสมบัติซึงสมควรได้รับคัดเลือกเป็นอาจารย์ด้วย

ทั้งนี้ให้สถาบันฝึกอบรมแต่ละแห่งกำหนดเกณฑ์ และวิธีการคัดเลือกผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมเป็นแพทย์ประจำบ้านเพิ่มเติมได้ โดยต้องไม่ขัดกับข้อบังคับ ประกาศ และนโยบายของแพทยสภา และวฉท. รวมทั้งไม่ขัดกับประกาศนี้ แล้วเสนอให้วฉท.ทราบ ตลอดจนประกาศให้ผู้สมัครทราบไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนเริ่มดำเนินการคัดเลือกด้วย

วิธีการสมัคร
4.1. ใบสมัคร โดยให้แพทย์ผู้ประสงค์สมัครเพื่อขอรับการคัดเลือก กรอกใบสมัครด้วยตนเองทาง web site http://www.tmc.or.th/tcgme โดยให้ระบุเลือกสถาบันฝึกอบรมจำนวน 3 แห่งเท่านั้น (ห้ามเลือกน้อย หรือมากกว่านี้ และวฉท.สงวนสิทธิ์ไม่รับใบสมัครที่ระบุเลือกสถาบันฝึกอบรมน้อย หรือมากกว่า 3 แห่ง) พิมพ์ลงกระดาษแล้วลงนาม พร้อมติดรูปถ่าย และแนบหลักฐานที่เกี่ยวข้อง (ดูรายละเอียดตามไฟล์แนบ)
4.2. การยื่นใบสมัคร
ให้ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานต่างๆตาม 4.1 และชำระเงินค่าสมัครตามอัตราที่แพทยสภากำหนด ณ สำนักงานวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย ชั้น 7 อาคารท่านผู้หญิงประภาศรีฯ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 315 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2559 รายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://tcep.or.th
กรณีส่งไปรษณีย์ต้องส่งภายในวันที่ 25 ตุลาคม 2559 โดยถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ พร้อมแนบสำเนาหลักฐานการโอนเงินค่าสมัคร
ให้ผู้สมัครส่งสำเนาใบสมัครพร้อมหลักฐานต่างๆ ทาง email ตามผนวกท้ายประกาศนี้ไปยังสถาบันฝึกอบรมที่ระบุเลือกไว้ข้างต้นแห่งละ 1 ชุด รวมทั้งส่งไปยัง email tcep.tmc@gmail.com ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2559 ตลอดจนนำเอกสารฉบับจริงไปแสดงที่สถาบันฝึกอบรมในวันสอบคัดเลือกด้วย

กำหนดการสอบคัดเลือกรอบที่ 1 ครั้งที่ 1 สำหรับผู้มีต้นสังกัดจากหน่วยงานของรัฐ และผู้ที่สถาบันฝึกอบรมประสงค์จะรับไว้เพื่อคัดเลือกบรรจุในตำแหน่งอาจารย์ที่ว่างในสถาบันนั้น
วฉท.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิและสถานที่ที่จะเข้ารับการสอบคัดเลือกทาง web site https://www.facebook.com/RTCEP/ ฒละ https://tcep.or.th ภายในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2559
สถาบันฝึกอบรมแต่ละแห่งดำเนินการจัดสอบคัดเลือณผู้สมัครที่เลือกสถาบันฝึกอบรมนั้น ณ สถานที่ที่สถาบันฝึกอบรมนั้นกำหนด ตามลำดับที่ผู้สมัครเลือกพร้อมกันในวัน และเวลาดังต่อไปนี้
ลำดับที่ 1 : 14 พฤศจิกายน 2559
ลำดับที่ 2: 16 พฤศจิกายน 2559
ลำดับที่ 3: 18 พฤศจิกายน 2559

สถาบันฝึกอบรมแต่ละแห่งแจ้งวฉท.ทราบผลการคัดเลือกทาง email รวมทั้งแจ้งให้ผุ้สมัครสอบทราบว่าได้รับคัดเลือกหรือไม่ในวันดำเนินการจัดสอบคัดเลือกแต่ละวัน
ทั้งนั้ให้ผู้สมัครที่ได้รับคัดเลือกแล้วไม่ต้องไปรับการสอบคัดเลือกในลำดับที่เลือกถัดไป รวมทั้งให้สถาบันฝึกอบรมที่ได้รับผู้สมัครครบตามตำแหน่งแล้วในลำดับถใดแล้ว ไม่ต้องดำเนินการจัดสอบคัดเลือกผู้สมัครในลำดับถัดไปอีก

วฉท.ประกาศผลการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้านรอบที่ 1 ครั้งที่ 1 ภายในวันที่ 23 พฤศจิการยน 2559 พร้อมประกาศตำแหน่งของสถาบันฝึกอบรมที่ยังว่างอยู่

กำหนดการคัดเลือก รอบที่ 1 ครั้งที่ 2 สำหรับผู้มี และไม่มีต้นสังกัดจากหน่วยงานของรัฐ
1. ให้ผู้สมัครมีสิทธิขอเปลี่ยนการเลือกลำดับที่ต้องการสมัครได้ โดยระบุไม่เกิน 3 แห่ง
2. วฉท.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิและสถานที่ที่จะเข้ารับการสอบคัดเลือก
3. สถาบันฝึกอบรมแต่ละแห่งดำเนินการจัดสอบคัดเลือณผู้สมัครที่เลือกสถาบันฝึกอบรมนั้น ณ สถานที่ที่สถาบันฝึกอบรมนั้นกำหนด ตามลำดับที่ผู้สมัครเลือกพร้อมกันในวัน และเวลาดังต่อไปนี้
ลำดับที่ 1 : 28 พฤศจิกายน 2559
ลำดับที่ 2: 30 พฤศจิกายน 2559
ลำดับที่ 3: 2 ธันวาคม 2559
วฉท.ประกาศผลการคัดเลือกแพทย์ประจำบ้านรอบที่ 1 ครั้งที่ 2 ภายในวันที่ 9 ธันวาคม 2559 พร้อมประกาศตำแหน่งของสถาบันฝึกอบรมที่ยังว่างอยู่

กำหนดการคัดเลือก รอบที่ 1 ครั้งที่ ๓ สำหรับผู้มี และไม่มีต้นสังกัดจากหน่วยงานของรัฐ
ให้สถาบันฝึกอบรมดำเนินการคัดเลือกเพิ่มเติมได้โดยประสานกับผู้สมัครที่ยังไม่ได้รับคัดเลือกโดยตรง ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 20 ธันวาคม 2559

สถาบันฝึกอบรมส่งหนังสือไปยังเลขาธิการวฉท.อย่างเป็นทางการภายในวันที่ 23 ธันวาคม 2559

ประกาศคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบ