ผลการสอบวุฒิบัตร/หนังสืออนุมัติฯ สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ปีการศึกษา 2558

ตามที่คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ได้จัดการสอบเพื่อวุฒิบัตร/หนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ และได้ประชุมเพื่อตัดสินผลการสอบดังกล่าวเมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ มีมติดังต่อไปนี้

1. แพทย์ประจำบ้าน ผู้สอบผ่าน สมควรได้รับวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน จำนวน ๗๖ คน มีรายนามดังต่อไปนี้

1.1 แพทย์หญิงกนกวรรณ กองจำปา

1.2 นายแพทย์กรกฎ มณีโชติ

1.3 นายแพทย์กวิน ติยวัฒน์

1.4 นายแพทย์กิตติศักดิ์ ศรีทองสุก

1.5 แพทย์หญิงกุลชญา สุธีเชษฐ

1.6 แพทย์หญิงแก้วตา วงศ์ภักดี

1.7 นายแพทย์จักรพงศ์ จันทนา

1.8 นายแพทย์จักรพงศ์ รู้ปิติวิริยะ

1.9 นายแพทย์จารุบุตร อังสนากุล

1.10 แพทย์หญิงจิตตาภา แสงสุวรรณโต

1.11 แพทย์หญิงชนารัตน์ สุวรรณวิชัย

1.12 นายแพทย์ชานนท์ ช่างรัตนกร

1.13 แพทย์หญิงณญาวดี กวีนัฏธยานนท์

1.14 แพทย์หญิงณัชชา โกศัลยวัตร

1.15 นายแพทย์ณัฐดนัย มั่นเกษตรกิจ

1.16 แพทย์หญิงณัฐภรณ์ กิตติรัตน์พัฒนา

1.17 แพทย์หญิงณัฐศรา เลิศศรีจตุพร

1.18 แพทย์หญิงณิชากร วงค์คม

1.19 นายแพทย์ทศพร ตันพิพัฒน์

1.20 นายแพทย์ทองธรรม เหลืองเรืองรอง

1.21 แพทย์หญิงทัตยา ผิวหอม

1.22 แพทย์หญิงทานตะวัน พระโสภา

1.23 นายแพทย์ธนวัฒน์ ธาราพันธ์

1.24 นายแพทย์ธนัฐ ลักษณานันท์

1.25 นายแพทย์ธวัชชัย แซ่เตีย

1.26 แพทย์หญิงธิติพร ถนอมทรัพย์

1.27 แพทย์หญิงนัทธมน ทองวิชิต

1.28 แพทย์หญิงนิติจิตต์ อังสุพันธุ์โกศล

1.29 แพทย์หญิงนิโลบล ยาทองไชย

1.30 แพทย์หญิงบุษกร จันทร์รัชชกูล

1.31 นายแพทย์ปวุฒิ เจียมจิต

1.32 นายแพทย์ปัฐวีร์ ดลวงศ์อนันต์

1.33 นายแพทย์พงศ์ธร จันทเตมีย์

1.34 นายแพทย์พงศธร ปัตถา

1.35 แพทย์หญิงพรพนิต ชินพิริยะ

1.36 นายแพทย์พศวีร์ เผ่าเสรี

1.37 แพทย์หญิงพาณี จันทร์ศศิธร

1.38 แพทย์หญิงพิมพ์พร จึงธนาวิวัฒน์

1.39 แพทย์หญิงเพ็ญประภา ลาวรรณ

1.40 นายแพทย์ไพสิฐ นาคประเสริฐ

1.41 แพทย์หญิงภควดี พลังวชิรา

1.42 นายแพทย์ภัคพล มงคลดิษฐ์

1.43 นายแพทย์ภัทร์ วงศ์จารุพรรณ

1.44 แพทย์หญิงภัทรียา รัตนพันธ์

1.45 นายแพทย์มณฑล พงษ์พานิช

1.46 แพทย์หญิงมนสิชา นนทคุปต์

1.47 แพทย์หญิงมานิตา สายธารพรม

1.48 แพทย์หญิงมาริสา ทองนอก

1.49 แพทย์หญิงมุทิตา ร่มโพธิ์สระ

1.50 แพทย์หญิงเมธาวี มิ่งมิตรมี

1.51 แพทย์หญิงเยาวพา ศิริปการ

1.52 แพทย์หญิงรัญชนา คุณจันทรโชติ

1.53 แพทย์หญิงรุ่งอรุณ บุญโสม

1.54 แพทย์หญิงรุจาภรณ์ โคตรนรินทร์

1.55 นายแพทย์ฤทธิพันธุ์ เทิ่งขุนทด

1.56 แพทย์หญิงลัดดาวัลย์ เกียรติคุณวงศ์

1.57 แพทย์หญิงวณิชยา เจริญสุข

1.58 แพทย์หญิงวรกานต์ จตุรพิตร

1.59 นายแพทย์วสันต์ ลิ่มสุริยกานต์

1.60 นายแพทย์วสุ เตชะวัฒนากุล

1.61 แพทย์หญิงวสุนทราภรณ์ เพชรยาบาล

1.62 แพทย์หญิงวัชราวลัย วัฒนลีลารัตน์

1.63 นายแพทย์วิศวะ ปานศรีพงษ์

1.64 นายแพทย์ศันยวิทย์ พึงประเสริฐ

1.65 นายแพทย์ศุภกัลป์ จันไพบูลย์

1.66 นายแพทย์สมบูรณ์ สิริทองสาคร

1.67 แพทย์หญิงสาวิตรี พัฒนโกวิท

1.68 แพทย์หญิงสุมนา อุทัยธรรมรัตน์

1.69 แพทย์หญิงหทัยภัทร สุภธีระพงษ์

1.70 แพทย์หญิงอรลักษณ์ มากดี

1.71 แพทย์หญิงอรวรรณ สายบัวทอง

1.72 แพทย์หญิงอัจฉมาพร สาลี

1.73 แพทย์หญิงอินทร์ทิรา ยิ้มประสิทธิ์

1.74 แพทย์หญิงอุไรรัตน์ ชื่นแช่ม

1.75 นายแพทย์อุลิต ทองสุภาภรณ์

1.76 นายแพทย์เอกภักดิ์ ระหว่างบ้าน

2. แพทย์ใช้ทุนปฏิบัติงานเฉพาะสาขา ผู้สอบผ่าน สมควรได้รับวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน จำนวน ๕ คน มีรายนามดังต่อไปนี้

2.1 นายแพทย์ณัฐมนต์ ศรีสุข

2.2 นายแพทย์ธีรพล ตั้งสุวรรณรักษ์

2.3 แพทย์หญิงเนาวกุล สิทธิรัตน์ ณ นครพนม

2.4 นายแพทย์ปรมัตถ์ จันตะเคียน

2.5 แพทย์หญิงพุทธาสินี พิตรพิบูลย์วงศ์

3. แพทย์ปฏิบัติงานเฉพาะสาขา ผู้สอบผ่าน สมควรได้รับหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน จำนวน ๓ คน มีรายนามดังต่อไปนี้

3.1 แพทย์หญิงขวัญศิริ นราจีนรณ

3.2 นายแพทย์ยุวัฒน์ ธนังกุล

ประกาศคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบ