First Hour in Emergency Room 2016: Essential Clinical Investigation 25-26 สิงหาคม 2559

First hour 2016 Brochure 1
Date: 
24/08/2016 to 26/08/2016

การประชุมวิชาการประจำปี ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล "First Hour in Emergency Room 2016"

25-26 สิงหาคม 2559

รับจำนวนไม่เกิน 300 คน

ค่าลงทะเบียน 2,500 บาท

Precongress workshop (international)

หัวข้อ "First step in Emergency Medical Service (EMS) Medical Director โดย Dr. Jeffrey Lubin, MD, MPH Penn State Health Milton S.Hershey Medical Centre, Penn State College of Medicine จัดในวันที่ 24 สิงหาคม 2559 รับจำนวนไม่เิน 30 คน กลุ่มเป้าหมาย: แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน แพทย์ประจำบ้านภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน หรือแพทย์สาขาอื่นๆที่สนใจงานด้าน EMS ค่าลงทะเบียน 1,500 บาท (ลงทะเบียนแยกได้)

รวมงานประุชมหลัก และ workshop 4,000 บาท

 

หลักการและเหตุผลของงานประชุม

การดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีภาวะฉุกเฉิน นอกจากการรักษาเบื้องต้นอย่างรวดเร็วแล้ว การส่งตรวจ และการแปลผลทางห้องปฏิบัติการอย่างถูกต้องก็มีความสำคัญในการช่วยชีวิตผู้ป่วย ดังนั้นการประุชม Frist Hour in Emergency Room 2016: Essential Clinical Investigation จึงจัดขึ้นเพื่อให้แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉินมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการส่งตรวจ และการแปลผลทางห้องปฏิบัติการ อันจะนำไปสู่คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยที่ดีขึ้น

 

วิธีการสมัคร

  1. โอนเงินผ่านบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาศิริราช ชื่อบัญชี นางณัฐกานต์ ประพฤติกิจ เลขที่บัญชี 016-439524-0
  2. ลงทะเบียน online ผ่านทาง http://goo.glforms/f2axqPoc6w หรือ QR code ติดต่อสอบถามได้ที่คุณนุสรา มูลคำแสน ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 02-419-9216, 02-419-9627
  3. Email: siriraj1sthour@gmail.com

First hour 2016 QR code

ประกาศคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบ