การสอบภาคทฤษฎี เพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๕๙

คุณสมบัติ

 • อยู่ในระหว่างการฝึกอบรมในระดับแพทย์ประจำบ้านปีที่ 2
 • ปฏิบัติงานชดใช้ทุนและปฏิบัติงานต่อเนื่องในสถาบันเดิมเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 เดือน ในสถาบันการแพทย์และสาธารณสุขในส่วนภูมิภาคของทางราชการที่มีการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โดยมีระยะเวลาปฏิบัติงานในสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉินไม่น้อยกว่า 24 เดือน 

หลักฐานประกอบการสมัคร

 • สำเนาบัตรประชาชนหรือบัตรข้าราชการ
 • สำเนาปริญญาบัตร พร้อมสำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา
 • สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม
 • สำเนาประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง (ถ้ามี)
 • สำเนาหนังสือรับรองจากสถาบันฝึกอบรมว่าจะครบการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านปีที่ 2 ก่อนวันสอบ
 • สำเนาหนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชาว่าปฏิบัติงานชดใช้ทุน และปฏิบัติงานต่อเนื่องในสถาบันการแพทย์และสาธารณสุขในส่วนภูมิภาคของทางราชการที่มีการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โดยมีเวลาปฏิบัติราชการไม่น้อยกว่า 30 เดือน โดยในเวลานี้ได้ปฏิบัติงานในสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉินไม่น้อยกว่า 24 เดือน

วิธีสมัคร

 1. พิมพ์ข้อมูลลงในใบคำขอสอบตามแบบข้างบนให้ครบถ้วน เว้นแต่เลขที่และรหัสสอบ แล้วบันทึกเป็นไฟล์ pdf ในชื่อ Institue_name_2015.pdf (คำขอที่มีข้อมูลไม่สมบูรณ์ ถือเป็นโมฆะ)
 2. จ่ายค่าธรรมเนียมสมัครสอบ 3,000 บาท และค่าคำขอสมัครสอบ 150 บาท รวม 3,150 บาท โดยโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่ 028-2-56615-7 ชื่อบัญชี นายแพทย์เฉลิมพร บุญสิริ
 3. ส่งคำขอตามข้อ 1 และสำเนาการโอนเงินตามข้อ 2 พร้อมสแกนเอกสารหลักฐานต่างๆ ตามที่ระบุท้ายคำขอ ส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ไปที่ email: sorossiri@gmail.com ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙

คู่มือการสอบภาคทฤษฎีสำหรับผู้เข้าสอบวุฒิบัตร/หนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ปีการสอบ ๒๕๕๙

ประกาศคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบ