ขอเชิญส่งผลงานวิชาการแพทย์ฉุกเฉิน ในการประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินระดับชาติ 2559

ด้วยสถาบันทการแพทย์ฉุเกฉินแห่งชาติ (สพฉ.) กำหนดจัดประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินระดับชาติ ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม 2559-1 เมษายน 2559 ณ ศูนย์ประชุมอิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีเผยแพร่และพัฒนาความรู้ทางการแพทย์ฉุกเฉินการมีส่วนร่วมขององค์กรภาคีเครือข่าย เสริมสร้างจิตวิญญาณงานการแพทย์ฉุกเฉินให้มีความเข้มแข็ง และเป็นเวทีนำเสนอผลงานทางวิชาการด้านการแพทย์ฉุกเฉิน รวมทั้งขับเคลื่อนนโยบายการดำเนิงานการแพทย์ฉุกเฉินต่อไป

ในการนี้ เพื่อให้การประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินระดับชาติ ประจำปี 2559 บรรลุตามวัตถุประสงค์ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ขอประชาสัมพันธ์มายังหน่วยงานของท่าน เชิญชวนให้บุคลากรและผู้ที่สนใจส่งวิชาการการแพทย์ฉุกเฉิน ประเภทบทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ) ผ่านทางเว็บไซต์สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ หรือ http://register.niems.go.th/EMS_FORUM ระหว่างวันที่ 1-29 กุมภาพันธ์ 2559 รายละเอียดตามแนวทางการส่งผลงานวิชาการหาคภาษาอังกฤษ ประจำปี 2559

ประกาศคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบ