ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาเวชเภสัชวิทยาและพิษวิทยา (คณะแพทยศาสตร์ รามาธิบดี และศิริราชพยาบาล) ประจำปีการศึกษา 2559

Date: 
15/02/2016 to 31/05/2016

ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาเวชเภสัชวิทยาและพิษวิทยา ประจำปีการศึกษา 2559

กำหนดเวลาการรับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 31 พฤษภาคม 2559

  • ภาควิชาอายุรศาสตร์ และ ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
    ผู้สนใจสามารถสอบถามได้ที่ศูนย์พิษวิทยารามาธิบดี อาคารวิจัยและสวัสดิการชั้น 1 โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล โทรศัพท์ 02-201-1084-6 โทรสาร 02-201-1084
    ผู้ประสานงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิง สาทริยา ตระกูลศรีชัย และอาจารย์นายแพทย์ สหภูมิ ศรีสุมะ โทรศัพท์ 02-201-1084-6 โทรสาร 02-201-1084, e-mail: boat_ra_ac@hotmail.com
  • คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
    ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารแบบฟอร์มการสมัครและรายละเอียดการสมัคร กรอกข้อมูลพร้อมแนบเอกสาร ส่งมาที่สำนักงานภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม อาคารหอพักพยาบาล3 ชั้น7 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
    ผู้ประสานงาน คุณพัชชา  โตอินทร์ (นักวิชาการศึกษา) ติดต่อเบอร์โทรศัพท์  02-419-7286  โทรสาร 02-411-5034  e-mail : patcha.sipv@gmail.com

 

ประกาศคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบ