การอบรมวิชาการ “การทบทวนความรู้เพื่อความ เป็นแพทย์ฉุกเฉินสมบูรณ์แบบ” (ภาคทฤษฎี) 22-24 กุมภาพันธ์ 2559

Date: 
22/02/2016 to 24/02/2016

กำหนดการ 22-24 กุมภาพันธ์ 2559

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

  1. อ.พญ.พรรณวิไล ตั้งกุลพานิชย์ โทร. 091-7745110
  2. คุณศิวพร โฉมเกิด โทร. 02-2012404

กลุ่มเป้าหมายการบรรยาย : แพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ชั้นปีที่ 1, 2, 3 จำนวน 200 คน 

อัตราค่าลงทะเบียน คนละ 2,500 บาท

วิธีการชำระค่าลงทะเบียน

  1. เงินสด ชำระได้ที่ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ชั้น 3 อาคารศูนย์อุบัติเหตุและเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
  2. ใบนำฝาก บัญชี “เงินรายได้คณะแพทยศาสตร์ ร.พ.รามาธิบดี” DEPOSIT SLIP FOR FACULTY OF MEDICINE RAMATHIBODI HOSPITAL, MAHIDOL UNIVERSITY บัญชีกระแสรายวัน  ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขารามาธิบดี เลขที่บัญชี 026-3-04247-7 (สามารถดาวน์โหลดใบนำฝากสำหรับชำระเงินค่าลงทะเบียนได้ที่ http://academic.ra.mahidol.ac.th)

ประกาศคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบ