กำหนดการและแนวทางการส่งและตรวจรายงานผลงานวิชาการ เพื่อการสมัครสอบวุฒิบัตร/หนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ปีการสอบ พ.ศ. ๒๕๕๙

คะแนนผลงานวิชาการจะนำไปรวมกับคะแนนสอบปฏิบัติ
โดยคิดเป็นร้อยละ ๑๐ ของคะแนนภาคปฏิบัติทั้งหมด
1. กำหนดการส่งรายงานวิจัย
1.1. ภายในวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๘ ให้ส่งชื่อเรื่องผลงานวิชาการ ซึ่งบันทึกชื่อแฟ้มเป็นชื่อ Institue_name_category_2015 .pdf   ตามแบบเสนอชื่อเรื่องผลงานวิชาการทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (email) ให้กลุ่มผู้ประสานงาน ที่  epresearch2015@gmail.com   รวมทั้งส่งสำเนา (cc:) ถึงอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ผู้แทนสถาบันในคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน (อฝส.วฉ.)
1.2. ภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ ให้ส่งเอกสารสองฉบับคือ
1.2.1. รายงานผลงานวิชาการฉบับสมบูรณ์ ซึ่งบันทึกชื่อแฟ้มเป็นชื่อ Institue_name_full paper_2015 .pdf
1.2.2.  บทคัดย่อ(ภาษาอังกฤษ) ซึ่งบันทึกชื่อแฟ้มเป็นชื่อ Institue_name_abstract English_2015 .pdf
ให้กลุ่มผู้ประสานงาน ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (email) ที่ epresearch2015@gmail.com   รวมทั้งส่งสำเนา (cc:) ถึงอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ผู้แทนสถาบันในคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน (อฝส.วฉ.)
1.3. ภายในวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๙ ให้ ส่งผลการประเมินผลงานวิชาการ ซึ่งอาจารย์ที่ปรึกษาได้ประเมินแล้ว แก่อาจารย์ผู้แทนสถาบันในคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน (อฝส.วฉ.) และให้อาจารย์ผู้แทนสถาบันดังกล่าวรวบรวมส่งสำเนาผลการประเมินผลงานวิชาการจากอาจารย์ที่ปรึกษา ที่ บันทึกชื่อแฟ้มเป็นชื่อ Institue_name_full paper_2015 _advisor.pdf  ให้กลุ่มผู้ประสานงานทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (email)ที่  epresearch2015@gmail.comให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๙
ทั้งนี้ยกเว้น ผลงานวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารที่มีระบบการทบทวน  (peer review journal)  แล้ว ไม่ต้องมีการประเมินจากอาจารย์ที่ปรึกษาก็ได้
ในกรณีที่ส่งไม่ทันภายในกำหนดข้างต้น จะไม่ได้รับการพิจารณาจากอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบฯ ซึ่งจะเป็นผลให้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบในปี ๒๕๕๙ นี้ด้วย

2. การตรวจประเมินรายงานวิจัย
2.1. ภายในวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๙ กลุ่มผู้ประสานงานจะ ดำเนินการจัดส่งผลงานให้อาจารย์ผู้ตรวจประเมินผลงานวิชาการ (ตามที่ อฝส.วฉ. ได้แต่งตั้งไว้) ฉบับละ ๒ คน ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ตามที่อาจารย์นั้นแจ้งไว้ (เว้นแต่อาจารย์ผู้ตรวจได้แจ้งไว้ให้ส่งด้วยวิธีอื่น)
2.2. ภายใน ๓๑ มกราคม ๒๕๕๙ อาจารย์ผู้ตรวจประเมินผลงานวิชาการตามข้อ ๒.๑ ดำเนินการตรวจประเมินตามแบบประเมินรายงานผลงานวิชาการ และส่งผลการประเมินกลับไปทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ให้กลุ่มผู้ประสานงานที่ epresearch2015@gmail.com 

3. การตัดสินผลการตรวจประเมินผลงานวิชาการ
3.1. อาจารย์ผู้ได้รับแต่งตั้ง ดำเนินการตรวจประเมินผลงานวิชาการตามแบบประเมินรายงานผลงานวิชาการ โดยสรุปผลอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
3.1.1. ผ่านโดยไม่ต้องแก้ไข (ได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ และไม่ต้องแก้ไข)
3.1.2. ผ่านอย่างมีเงื่อนไข (ได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ แต่ต้องให้แก้ไขก่อน แล้วจึงให้ผ่าน)
3.1.3. ไม่ผ่าน (ได้คะแนนน้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ซึ่งอนุญาตให้แก้ไขได้ตามกำหนดเวลา)
3.2. ในกรณีที่อาจารย์ผู้ตรวจผลงานวิชาการคนใดคนหนึ่งเห็นสมควรให้มีการแก้ไขตามข้อ ๓.๑.๒ หรือ ๓.๑.๓ ให้แพทย์ผู้จะสมัครสอบ แก้ไขผลงานวิชาการให้แล้วเสร็จ ภายใน ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ และส่งกลับไปให้อาจารย์ผู้ตรวจผลงานวิชาการอีกครั้งภายใน ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เพื่ออาจารย์ได้ดำเนินการตรวจให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๙
กรณีได้ผลสรุปตามข้อ ๓.๑.๑ หรือ ๓.๑.๒ ซึ่งได้แก้ไขและอาจารย์ทั้ง ๒ คนให้ผ่านแล้ว ให้ได้รับคะแนนผลงานวิชาการที่จะนำไปรวมกับคะแนนสอบปฏิบัติ เท่ากับคะแนนเฉลี่ยที่ได้รับจากอาจารย์ทั้งสองดังกล่าว
กรณีได้ผลสรุปตามข้อ ๓.๑.๓ และได้ดำเนินการแก้ไขแล้ว จะได้รับผลเป็นผ่านหรือไม่ผ่านเท่านั้น ซึ่งคิดเป็นคะแนนจากอาจารย์นั้นเท่ากับร้อยละ ๕๐ ให้ได้รับคะแนนผลงานวิชาการที่จะนำไปรวมกับคะแนนสอบปฏิบัติ เท่ากับคะแนนเฉลี่ยที่ได้รับจากอาจารย์ทั้งสองดังกล่าว
หากอาจารย์ผู้ตรวจประเมินผลงานวิชาการทั้ง ๒ คนพิจารณาแล้วเห็นสมควรไม่ให้ผ่าน ให้ถือว่า ไม่ผ่าน ซึ่งจะเป็นผลให้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบในปี ๒๕๕๙ นี้ด้วย
3.3. ในกรณีที่ผู้ตรวจผลงานวิชาการคนใดคนหนึ่งพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ผ่าน แต่ผู้ตรวจผลงานวิชาการอีกคนหนึ่งพิจารณาแล้วเห็นสมควรไม่ให้ผ่าน ให้ประธาน อฝส.วฉ. พิจารณาตัดสินชี้ขาดให้แล้วเสร็จภายใน ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๙
3.4. กรณีอาจารย์ผู้ตรวจผลงานวิชาการทั้ง ๒ คนพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ผ่าน (เกณฑ์ผ่านคือได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐) ผู้สมัครสอบฯ สามารถนำผลงานวิชาการดังกล่าวไปเป็นหลักฐานประกอบการสมัครสอบได้
คำอธิบายเกณฑ์การประเมินรายงานวิจัย
วัตถุประสงค์ในการทำวิจัยของแพทย์ประจำบ้าน
    ภายหลังการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านมีความสามารถในการทำวิจัยได้ตามกระบวนการดังต่อไปนี้
1. วางแผนและเขียนโครงร่างการวิจัยที่ถูกต้องและเหมาะสม ซึ่งประกอบด้วย
- เลือกหัวข้อเรื่องที่จะทำวิจัย
- ทบทวนวรรณกรรม
- ตั้งวัตถุประสงค์
            - วางแนวทางและเลือกรูปแบบการวิจัย
- เลือกประชากร กลุ่มตัวอย่างและขั้นตอนวิธีการคัดเลือกตัวอย่างในการวิจัย
   ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์
            - วิธีการเก็บและรวบรวมข้อมูล
            - วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล
            - ข้อพิจารณาทางด้านจริยธรรม
            - งบประมาณที่ต้องใช้
2. เก็บและรวบรวมข้อมูลตามแผนการที่วางไว้
3. วิเคราะห์ข้อมูล สรุป และแปลผลการวิจัยให้ถูกต้อง
4. เสนอผลงานการวิจัย ถูกต้องตามเกณฑ์

เกณฑ์การตัดสิน  ให้  ผ่าน  ในแต่ละหัวข้อ มีดังต่อไปนี้
1. ชื่อเรื่อง: ต้องสั้น กะทัดรัด แต่ได้ใจความชัดเจน ชื่อเรื่องที่เป็นภาษาไทย ต้องใช้ภาษาไทยทั้งหมด ในกรณีที่ไม่มีคำศัพท์ภาษาไทยให้เขียนทับศัพท์หรือคำแปลที่สื่อความหมายได้
2. บทคัดย่อ: มีการเขียนตามแบบโครงสร้าง มีความถูกต้องตามผลที่ได้จากการวิจัย บทคัดย่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษควรจะคล้ายกัน
3. บทนำ
3.1. มีการกล่าวถึงความสำคัญของปัญหา
3.2. มีการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องอย่างทันสมัย สามารถนำองค์ความรู้ชักนำไปสู่คำถามและวัตถุประสงค์ของงานวิจัยได้อย่างเหมาะสม
4. มีวัตถุประสงค์หลักและวัตถุประสงค์รองที่ชัดเจน
5. สมมติฐาน (ถ้ามี)
6. การดำเนินการวิจัย
6.1. มีการใช้รูปแบบการวิจัยที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงคำถามของการวิจัย ข้อจำกัดด้านเวลา และอุปกรณ์
6.2. มีการใช้นิยามตัวแปรที่ถูกต้องตามมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป
6.3. มีการกำหนดประชากรเป้าหมาย กลุ่มตัวอย่าง ขั้นตอนวิธีการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง มี Inclusion และ Exclusion criteria ที่ชัดเจนและเหมาะสม
6.4. มีการคำนวณขนาดตัวอย่าง โดยใช้สูตรและ assumption ที่เหมาะสมกับรูปแบบของการวิจัยนั้น ๆ
6.5. มีการบรรยายถึงอุปกรณ์ที่สำคัญที่จำเป็นต้องใช้ในการวิจัย
6.6. มีการบรรยายถึงวิธีดำเนินการวิจัยอย่างละเอียดเพียงพอที่ผู้อ่านสามารถนำไปปฏิบัติได้
6.7. มีการวิเคราะห์ข้อมูลและใช้สถิติที่เหมาะสมกับรูปแบบของการวิจัย
7. ผลการวิจัย:    มีการบรรยายผลการวิจัยได้ถูกต้อง ใช้ตารางและกราฟอย่างเหมาะสม การบรรยายผลไม่ซ้ำซ้อนกับข้อมูลในตารางหรือกราฟ
8. บทวิจารณ์       
8.1. มีการสรุปและวิจารณ์ผลการวิจัยได้ถูกต้อง เปรียบเทียบว่าสอดคล้องหรือขัดแย้งกับผลงานของผู้อื่นอย่างไร เพราะอะไร
8.2. มีการวิจารณ์ที่ข้อเด่นและข้อจำกัดของวิธีการวิจัย รวมถึงผลที่อาจมีต่อการวิจัย
8.3. มีการวิจารณ์ถึงการนำผลการวิจัยไปใช้ และข้อเสนอแนะ
9. บทสรุป: มีการสรุปผลการวิจัยที่สำคัญและวิจารณ์อย่างย่อ ๆ โดยอาจมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
10. เอกสารอ้างอิง: มีการเขียนตามแบบ Uniform requirement for manuscripts submitted to biomedical journals (http://www.icmje.org/urm_full.pdf)
11. ภาคผนวก(ถ้ามี):  มีแบบสอบถามหรือแบบบันทึกข้อมูล หรือรายละเอียดของวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการวิจัย อาจมีส่วนอื่นๆ ที่พิจารณาว่าสมควรอยู่ในภาคผนวก
12. การใช้ภาษา: ให้ใช้ภาษาหลักเฉพาะภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษเท่านั้น มีการใช้ภาษาเขียนได้ถูกต้องเหมาะสมรัดกุมตามหลักไวยากรณ์ของภาษาที่ใช้เป็นหลักนั้น มีเอกภาพในการเขียน  อนุญาตให้มีตัวสะกดผิดได้ไม่เกินหน้าละ ๑ คำ
กรณีใช้ภาษาไทยเป็นหลัก ให้ตรวจสอบการสะกดคำตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ กรณีการแปลให้ใช้ตามพจนานุกรมศัพท์บัญญัติ และพจนานุกรมศัพท์แพทย์ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน ในกรณีที่ยังไม่มีคำแปลเป็นภาษาไทย อาจแปลโดยใช้คำไทยหรือบาลีสันสกฤตหรือทับศัพท์ ตามหลักเกณฑ์ของราชบัณฑิตยสถาน โดยใส่คำภาษาอังกฤษไว้ในวงเล็บ (เฉพาะครั้งแรกที่กล่าวถึงคำคำนั้น) การเว้นวรรคและการใช้เครื่องหมายวรรคตอน ให้ใช้ตาม หลักเกณฑ์การเว้นวรรคและการใช้เครื่องหมายวรรคตอน ฉบับราชบัณฑิตยสถาน ทั้งนี้สามารถตรวจสอบได้จาก เว็บไซต์ราชบัณฑิตยสถาน: www.royin.go.th

แบบเสนอชื่อเรื่องผลงานวิชาการเพื่อวุฒิบัตร/หนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความชำนาญ
ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
ปีการสอบ ๒๕๕๙

ชื่อเรื่องผลงานวิชาการเพื่อ     วุฒิบัตร         หนังสืออนุมัติ
ภาษาไทย                                                                                                                                           
ภาษาอังกฤษ                                                                                                                                           
ประเภทผลงานวิชาการ (เลือก ๑ ข้อ)
 Airway          Environmental     Psychiatry         Simulation
 CPR         GI             Pulmonology     trauma
    Disaster      Infection         Pediatrics         Toxicology
    EMS/prehospital     Nephrology         Quality of life and safety for HCP
     Epidemiology     Neurology         Quality improvement in ER    Ultrasonography
    Endocrine      orthopedics         Resuscitation     Other
การตีพิมพ์ในวารสาร     ยังไม่ได้ตีพิมพ์
             ตีพิมพ์แล้วในวารสาร (ระบุ)                                                                        
สถาบันฝึกอบรม/สถานพยาบาลที่ปฏิบัติงาน                           
ชื่อผู้ทำผลงานวิชาการ                                       
โทรศัพท์            Email                               
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา                                       
โทรศัพท์            Email                               
ชื่ออาจารย์ผู้แทนสถาบันใน อฝส.วฉ.                               
โทรศัพท์            Email                               
หมายเหตุ:
1. กรุณากรอกข้อมูลให้ครบทุกช่อง มิฉะนั้นอาจไม่ได้รับการพิจารณา
2. ส่งแบบเสนอชื่อเรื่องนี้ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ไปที่ epresearch2015@gmail.com  รวมทั้งสำเนา (cc:) ถึงอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ผู้แทนสถาบันของตนในคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน (อฝส.วฉ.) ตามรายชื่อท้ายแบบนี้ ภายในวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๘
อาจารย์ผู้แทนสถาบันฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน
ในคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
ที่
สถาบันฝึกอบรม
ชื่ออาจารย์ประจำ อฝส.วฉ. และ email
1. 
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
"ทิพา ชาคร" tipa102@yahoo.com
2.
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
"ครองวงศ์  มุสิกถาวร" kmusikatavorn@yahoo.com
3.
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
"บริบูรณ์ เชนธนากิจ" borichen@gmail.com
4.
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
"สาทริยา  ตระกูลศรีชัย" satariya_tra@hotmail.com
“พงศกร  อธิกเศวตพฤทธิ์”  kawhommali@hotmail.com
5.
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
"ดนุ  เกษรศิริ" dhanu@kku.ac.th
6.
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
"ประสิทธิ์ วุฒิสุทธิเมธาวี" prasit0552002@yahoo.com,

7.
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
"จิตรลดา ลิ้มจินดาพร" limjindaporn@yahoo.com
8.
รพ.พระมงกุฎเกล้า
"ดาบศักดิ์ กองสมุทร" dabsak@windowslive.com
9.
รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า
"พิเชฏฐ์ กรัยวิเชียร" pichet_kpinklao@yahoo.co.th
10.
รพ.ภูมิพลอดุลยเดช
"เฉลิมพร บุญสิริ" rboonsiri@gmail.com
11.
คณะแพทยศาสตร์ วชิรพยาบาล
"ฤทธิรักษ์  โอทอง" toppoter@yahoo.com
12.
กรมการแพทย์ – รพ.ราชวิถี
"ไพโรจน์ เครือกาญจนา" pairoj_khruekarnchana@yahoo.com
13.
กรมการแพทย์ – รพ.เลิดสิน
"เอกฤทธิ์ คุณศรีรักษ์กุล" ekarit@hotmail.com 
14.
รพ.ชลบุรี
"ภานุวงส์  แสนสำราญใจ" panuwong.san@gmail.com
15.
รพ.ศูนย์ขอนแก่น
"พรเลิศ  ปลื้มจิตต์มงคล" hui_med22@hotmail.com
16.
รพ.มหาราชนครราชสีมา
"สุนทร  ชินประสาทศักดิ์" soontornchin@gmail.com
17.
รพ.หาดใหญ่
"ภควัต จุลทอง" pchunthong@hotmail.com
18.
รพ.ตำรวจ
nutaarpa@gmail.com
19.
รพ.นพรัตนราชธานี
“เฉลิมพล  ไชยรัตน์” Chalermpon_ch@sanook.com
20.
รพศ.ลำปาง
“ธานินทร์  โลเกศกระวี”thanindesu@gmail.com
21.
รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์
bb_bird011@hotmail.com

ประกาศคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบ