รายงานการประชุมคณะผู้เริ่มการจัดตั้งสมาคมเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ครั้งที่1/2542

รายงานการประชุมคณะผู้เริ่มการจัดตั้งสมาคมเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ครั้งที่1/2542 เมื่อวันที่ 31 กรกฏาคม 2542 ณ ห้องประชุมศูนย์กู้ชีพ "นเรนทร" โรงพยาบาลราชวิถี

รายชื่อผู้เข้าประชุม
1. นาวาอากาศเอกนายแพทย์บุญเลิศ จุลเกียรติ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช ประธาน
2. นายแพทย์สมชาย กาญจนสุต โรงพยาบาลราชวิถี
3. นายแพทย์ธารา ชินะกาญจน์ โรงพยาบาลเลิดสิน
4. พันเอกต่างแดน พิศาลพงศ์ โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
5. พันเอกดาบศักดิ์ กองสมุทร โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
6. นางกอบกุล สิทธิชัย โรงพยาบาลศิริราช
7. นางสาวจรรยา แก้วสาร โรงพยาบาลศิริราช
8. นางสาวเรวดี ลือพงศ์ลัคนา โรงพยาบาลวชิระ
9. นายจันทร์เพ็ญ เล็กเลิศ โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์
10. นางสาวอุบล ยี่เฮ็ง โรงพยาบาลราชวิถี
11. นายแพทย์อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
12. นายแพทย์มกรเทพ เทพกาญจนา โรงพยาบาลรัชดา-ท่าพระ

ระเบียบวาระที่ 1. เรื่องที่ประธานหรือเลขานุการแจ้งให้ทราบ

นายแพทย์อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ทำหน้าที่เลขานุการ การประชุมได้ขอให้เลือกประธานการประชุม ที่ประชุมได้มีมติเลือก พล.อ.ต.บุญเลิศ จุลเกียรติ เป็นประธานการประชุม ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สืบเนื่องมาจากการที่พวกเรา ได้มีความสนใจที่จะมีส่วนร่วมสนับสนุนภาครัฐ ในการพัฒนาระบบการบริการงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ให้มีประสิทธิภาพมีความก้าวหน้าและเหมาะสมกับประเทศ โดยทุกคนมีความเห็นว่า สมควรที่จะได้มีการจัดตั้งสมาคมขึ้น เพื่อดำเนินงานในรูปขององค์กรรัฐ พัฒนากระบวนการทำงานของกลุ่มให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และประสานเครือข่ายการดำเนินงานกับองค์กรอื่นๆ

การที่เราได้มาร่วมประชุมกันในวันนี้ นับเป็นโอกาสดีที่จะได้ร่วมกันร่างเจตนารมย์ในการจัดตั้งสมาคม ตามประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ที่ได้ตรวจชำระใหม่ พ.ศ. 2535 ก่อตั้งเพื่อกระทำการใดๆ อันมีลักษณะต่อเนื่องร่วมกัน และมิใช่เป็นการหากำไร หรือรายได้มาแบ่งปันกัน ต้องมีข้อบังคับ ฯลฯ และตามมาตรา 78 แห่งประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ ข้อบังคับของสมาคม อย่างน้อยต้องมีชื่อสมาคม วัตถุประสงค์ของสมาคม ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ และที่ตั้งสำนักงานสาขาทั้งปวง ฯลฯ จึงขอดำเนินการสู่ระเบียบวาระที่ 2 คือเรื่องเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องเพื่อพิจารณา

ชื่อสมาคม ประธานฯ ได้ขอให้สมาชิกในที่ประชุมเสนอชื่อสมาคมที่จะขอจัดตั้งให้สอดคล้องวัตถุประสงค์และคุณสมบัติของสมาชิก
พล.อ.ต. บุญเลิศ ได้เสนอให้ใช้ชื่อว่า "สมาคมเวชศาสตร์ฉุกเฉิน" โดยให้เหตุผลว่า สมาชิกกลุ่มเรามีความสนใจที่จะพัฒนาระบบการบริการงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน และพร้อมที่จะจัดทำมาตรฐาน ศูนย์ประสานงานในด้านเวชศาสตร์ฉุกเฉินให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งปัจจุบันพบว่า สถานภาพและบทบาทของหน่วยงานด้านเวชศาสตร์ฉุกเฉินได้รับผลกระทบจากสภาพปัญหาของสังคม และขาดการสนับสนุนจากฝ่ายต่างๆ ตลอดจนบุคลากรของหน่วยงานจำต้องได้รับการพัฒนา ให้สามารถดำเนินงานกับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาองค์กรเป็นประการสำคัญ ถ้าหากปัญหาเหล่านี้ไม่ได้รับการแก้ไข พัฒนา สนับสนุน ส่งเสริมแล้ว เชื่อว่าจะเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินงานทั้งปัจจุบันและอนาคต ที่ประชุมมีมติเห็นด้วยในการใช้ชื่อ "สมาคมเวชศาสตร์ฉุกเฉิน"
สถานที่ตั้งสมาคมฯ
ประธานแจ้งว่า สมาคมจะต้องมีสถานที่ตั้ง ซึ่งพิจารณาจากสมาชิกของสมาคม ส่วนใหญ่เป็นเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในด้านการแพทย์อยู่แล้ว จึงลงความเห็นและเลือกสถานที่ โรงพยาบาลรัชดา-ท่าพระ เลขที่ 6 ถ.รัชดาภิเษก-ท่าพระ ตำบลตลาดพลู อำเภอธนบุรี กทม. ซึ่งจะดำเนินกิจการของสมาคมได้สะดวก และบรรลุวัตถุประสงค์ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบ สมาคมอยู่ ณ โรงพยาบาลรัชดา-ท่าพระ เลขที่ 6 ถ.รัชดาภิเษก-ท่าพระ ตำบลตลาดพลู อำเภอธนบุรี กทม.
วัตถุประสงค์ของสมาคม
ประธานแจ้งว่า วัตถุประสงค์ของสมาคมต้องสอดคล้องกับชื่อสมาคมและคุณสมบัติของสมาชิกขอให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณา ที่ประชุมได้อภิปรายกันพอสมควร แล้วได้มีมติให้สมาคมมีวัตถุประสงค์ เพื่อ
1. เป็นแหล่งรวบรวม ศึกษา และเผยแพร่ ความรู้ในสาขาวิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน และพัฒนาระบบการบริการงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ให้มีประสิทธิ
ภาพมีความก้าวหน้า และเหมาะสมสำหรับประเทศ
2. สนับสนุนให้มีการจัดตั้งศูนย์รวบรวมข้อมูล จัดทำมาตรฐาน หรือแนวทางการรักษาพยาบาล และศูนย์ประสานงานในด้านเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
3. สนับสนุนการวิจัยอบรมเฉพาะทางด้านเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โดยมีการรับรองอย่างเป็นทางการ ให้แก่บุคลากรในสาขาวิชาเวชศาสตร์ทุกระดับ
4. ส่งเสริมการจัดตั้งระบบเวชศาสตร์ฉุกเฉินในชุมชน และ / หรือ ประสานงานกลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉินต่างๆ ให้ทำงานอย่างเป็นระบบและมี
ประสิทธิ ภาพมากขึ้น
5. ส่งเสริมการป้องกันโรคหัวใจ อุบัติเหตุ การทำร้ายร่างกาย และเจ็บป่วยฉุกเฉินอื่นๆ
6. ร่วมมือและประสานกับสถาบันวิชาการและการกุศลอื่นๆ เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสมาคม

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเลือกตั้งคณะกรรมการชุดแรกของสมาคม
ประธานกล่าวว่า สมาคมจะต้องมีคณะกรรมการบริหารงานของสมาคม เพื่อให้การดำเนินงานของสมาคมบรรลุตามเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ของสมาคม ประกอบกับมาตรา 80 แห่งประมาลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ กำหนดยื่นคำขอจัดตั้งสมาคมพร้อมกับบัญชีรายชื่อผู้จะเป็นคณะกรรมการบริหารงานของสมาคม มีมติเลือกตั้งกรรมการชุดแรกของสมาคม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้งกรรมการชุดแรกของสมาคม ดังนี้
1. นาวาอากาศเอกนายแพทย์บุญเลิศ จุลเกียรติ นายกสมาคม
2. นายแพทย์สมชาย กาญจนสุต อุปนายกสมาคม
3. นายแพทย์มกรเทพ เทพกาญจนา ประชาสัมพันธ์
4. นางสาวเรวดี ลือองค์ลัคนา ปฏิคม
5. นางสาวอุบล ยี่เฮ็ง นายทะเบียน
6. พันเอกดาบศักดิ์ กองสมุทร เหรัญญิก
7. คุณหญิงเดือนเพ็ญ พึ่งเกียรติ ผู้ช่วยเหรัญญิก
8. นายแพทย์อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ เลขานุการ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
ผู้เข้าร่วมประชุมได้ให้ข้อคิดเห็น และแนวทางการทำงานอันเป็นประโยชน์อย่างดียิ่ง และได้มอบหมายให้ พล.อ.ต. บุญเลิศ จุลเกียรติ พันเอกนายแพทย์
ดาบศักดิ์ กองสมุทร คุณหญิงเดือนเพ็ญ พึ่งเกียรติ เป็นผู้เริ่มการจัดตั้งสมาคม

ประกาศคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบ