กำหนดการรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาเวชเภสัชวิทยาและพิษวิทยา (Toxicology Fellowship) คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี และศิริราชพยาบาล ปีการศึกษา 2559 [รอบที่ 1]

คุณสมบัติ

  1. เป็นอายุรแพทย์ หรือแพทย์ฉุกเฉิน ที่ได้รับวุฒิบัตร หรืออนุมัติบัตรแล้ว หรือกำลังจะได้วุฒิบัตร หรืออนุมัติบัตร (สอบบอร์ดผ่าน)
  2. ไม่กำหนดจำนวนปีที่ทำงาน
  3. ไม่จำกัดว่าต้องมีต้นสังกัด

1. ภาควิชาอายุรศาสตร์ และภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

Toxicology fellowship โรงพยาบาลรามาธิบดี

  • กำหนดเวลาการรับสมัครตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม- 2 พฤศจิกายน 2558
  • ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารแบบฟอร์มการสมัคร และรายละเอียดการสมัคร ที่เว็บไซต์ งานการศึกษาหลังปริญญาโดยกรอกสมัคร สาขาอายุรศาสตร์ อนุสาขาเวชเภสัชวิทยาและพิษวิทยา http://km.ra.mahidol.ac.th/mef/DentRuleRegislist.aspx
  • สำเนาเอกสารแนบส่งที่ ศูนย์พิษวิทยารามาธิบดี อาคารวิจัยและสวัสดิการชั้น 1 โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
  • ผู้ประสานงาน อาจารย์นายแพทย์ สหภูมิ ศรีสุมะ 
  • โทรศัพท์ 02-201-1084-6 โทรสาร 02-201-1084, e-mail: boat_ra_ac@hotmail.com

2. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

Toxicology fellowship คณะแพทยศสตร์ศิริราชพยาบาล

ประกาศคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบ