ประกาศรายชื่อ Matching แพทย์ประจำบ้านเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ปีการศึกษา 2559 รอบที่ 1

 

ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล รหัส ชื่อสถาบัน
        สถาบัน  
1 น.ส. ผกามาศ ฮ้อถาวรพัฒน์ (4) โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
2 น.ส. มัลลิกา บุญยัง (14) โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น
3 น.ส. นรวิชญ์ กิจไพศาลรัตนา (2) คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4 น.ส. มาริสา สุขบัติ (19) โรงพยาบาลตำรวจ
5 น.ส. วรัญญา ระวังนาม (1) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
6 นาย คมสันติ วงศ์กุลพิศาล (2) คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
7 น.ส. อรอินทร์ วินทะไชย (6) คณะแพทยศาสตร์ วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
8 ร.ท. เจริญชัย กวินโชติไพศาล (4) โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
9 นาย ชวินทร์ สุเทพารักษ์ (6) คณะแพทยศาสตร์ วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
10 น.ส. ภาวิตา ชุมเกลี้ยง (3) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
11 น.ส. ณัฏฐิณีพร ชำนาญเวช (5) กรมการแพทย์ โรงพยาบาลราชวิถี
12 นาย สุทธิพงส์ สุวรรณทวีมีสุข (17) โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
13 นาย สัณฐวัฒน์ วรรณบุษปวิช (9) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
14 น.ส. สุวิชญา สุรพรไพบูลย์ (3) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
15 นาย เทวา แสนละเอียด (1) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
16 น.ส. ฐิตารีย์ ถกลวิบูลย์ (2) คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
17 นาย ณหทัย จงประสิทธิ์กุล (16) โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า
18 น.ส. มัลลิกา บุญเนียม (17) โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
19 นาย เชฐพล ตั้งค้าวานิช (11) โรงพยาบาลเลิดสิน
20 น.ส. เก็จอัมพร ศิริปักมานนท์ (18) โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
21 นาย ธนาวุฒิ ทือกระโทก (18) โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
22 น.ส. นิชาภา จงถาวรสถิตย์ (4) โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
23 น.ส. ฮัสนะห์ อาหะมะ (15) โรงพยาบาลหาดใหญ่
24 นาย พลัฏฐ์ ประกอบศรีกุล (5) กรมการแพทย์ โรงพยาบาลราชวิถี
25 นาย ชิษณุสรณ์ มีพลัง (18) โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
26 น.ส. ภคพร ดำรงกุลชาติ (3) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
27 น.ส. ชื่นฤทัย อังกูรทัศนียรัตน์ (3) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
28 น.ส. คาฐาวัณฏ์ วงศ์ไชยเสรี (3) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
29 น.ส. สลิล เฉลยคาม (4) โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
30 นาย ภาณุเมศวร์ หิรัญวิชญารัตน์ (1) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
31 น.ส. ปรียารัตน์ เอียดแก้ว (3) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
32 น.ส. วริษา ประเสริฐทรัพย์ (6) คณะแพทยศาสตร์ วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
33 นาย ระวินทร์ โนนหนองคู (3) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
34 น.ส. พัสส์ชปภา ชัยสุข (7) โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
35 น.ส. ฉัตรสุดา จันทา (18) โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
36 น.ส. สุขุมาล สุนทร (4) โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
37 นาย กอบชัย สัตยภิวัฒน์ (3) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
38 น.ส. วิภาดา พิศพรรณ (3) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
39 น.ส. ยิ่งลักษณ์ แสงเวหาสน์ (7) โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
40 นาย คณาฤทธิ์ พฤฒิพันธ์พิศุทธ์ (2) คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
41 น.ส. พรนิตา นาคสินธุ์ (3) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
42 น.ส. ณัฐิกานต์ อรรถปรียางกูร (8) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
43 น.ส. ชนิกานต์ มาไพโรจน์ (8) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
44 นาย ณพัชร สมบัติเจริญไทย (7) โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
45 น.ส. ชนิดา กิจอุดมรัตน์ (5) กรมการแพทย์ โรงพยาบาลราชวิถี
46 น.ส. กัญญาวีร์ อนันตรัมพร (4) โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
47 น.ส. เกษรา วิไลศรี (2) คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
48 น.ส. พิมพ์ไทย นามโพธิ์ (18) โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
49 น.ส. พัชรนุช วรรณจักร์ (4) โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
50 น.ส. ลลิตา ฉลองกุลศักดิ์ (10) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
51 น.ส. ธีรารัตน์ เพ็ชรประเสริฐ (7) โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
52 น.ส. น้ำทิพย์ อิ่มวัฒนกุล (7) โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
53 น.ส. ธวัลรัตน์ ดุรงค์ธรรม (1) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
54 น.ส. วันดี เหลืองพูนลาภ (17) คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
55 นาย วณิช รุจิคุณานันท์ (6) คณะแพทยศาสตร์ วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
56 น.ส. ทิฆัมพร วงศ์ไชวะ (7) โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
57 น.ส. วิจิตรา เลี้ยงสว่างวงศ์ (3) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
58 น.ส. ศิรินาถ เหิรเมฆ (9) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
59 น.ส. มานิตา ทดเพชร (8) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
60 นาย ธนวัฒน์ คำภูแก้ว (9) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
61 น.ส. วิภาดา ทูลภิรมย์ (9) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
62 นาย ฮาเรศ ยานยา (4) โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
63 นาย ณัฐพล ตรีทิพย์สถิตย์ (14) โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น
64 น.ส. ปริญยดา ฝูงทองเจริญ (7) โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
65 นาย ปาวี ภวภูตานนท์ (15) โรงพยาบาลหาดใหญ่
66 นาย ศุภกฤษ เจริญขำ (21) โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
67 นาย คงพันธ์ เหมือนมยุรฉัตร (16) โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า
68 นาย พิทยุตม์ เจนสัจวรรณ์ (6) คณะแพทยศาสตร์ วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
69 น.ส. กิตติยา ไทยธวัช (12) โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
70 นาย วิพุธ เล้าสุขศรี (8) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
71 น.ส. กนกวรรณ ไชยเรศ (18) โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
72 น.ส. อารีรัตน์ ไกรศรีวรรธนะ (9) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
73 น.ส. ณัฏฐณิชา อดุลยธรรม (4) โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
74 นาย ปรีชา สุวันเตโช (13) โรงพยาบาลชลบุรี
75 น.ส. ปิยธิดา แกล้วกล้า (9) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
76 น.ส. นิภา พึ่งสำราญ (3) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
77 น.ส. ปิยะธิดา หฤหรรษวาสิน (3) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
78 น.ส. วรินญา ศรีสุดดี (13) โรงพยาบาลชลบุรี
79 น.ส. จุติมา แสนคำหมื่น (5) กรมการแพทย์ โรงพยาบาลราชวิถี
80 น.ส. แก้ววลี แก้วนิล (6) คณะแพทยศาสตร์ วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
81 น.ส. ณัฐญดา บุญชนะ (1) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
82 นาย วนวัชร วิเชิยรนพรัตน์ (6) คณะแพทยศาสตร์ วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
83 นาย พงศ์ดนัย วัฒนเพ็ญไพบูลย์ (1) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
84 น.ส. กนกรัตน์ ทัมพากร (5) กรมการแพทย์ โรงพยาบาลราชวิถี
85 น.ส. ธัญธร นพเก้ารัตนมณี (11) โรงพยาบาลเลิดสิน
86 น.ส. กิตติยา สินธนา (20) โรงพยาบาลศูนย์ลำปาง
87 น.ส. ชิดชนก เปลี่ยนศรี (9) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
88 นาย พงศกร ทองนุ่น (10) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
89 นาย ธนดล เศียรอินทร์ (15) โรงพยาบาลหาดใหญ่
90 นาย กฤษฎา ชุมวณิชย์ (3) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
91 ร.ต. ธีร์ธวัช สถิรรัตน์ (4) โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
92 น.ส. สุภาสินี จิตปรีดา (7) โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
93 น.ส. จุฑารัตน์ นิลดี (7) โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช

ประกาศคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบ