กำหนดการ Matching Programme เพื่อรับสมัครแพทย์ประจำบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉินโดยสมาคมเวชศาสตร์ฉุกเฉินฯ ประจำปีการศึกษา 2559

ขั้นตอนการส่งใบสมัคร

1. ส่งใบสมัคร matching  มายังสมาคมเวชศาสตร์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย  ใบสมัคร matching 2559 ส่งสมาคมฯ ใบสมัครแพทย์ประจาบ้านสาขาอนุสาขาต่างๆ ทางอายุรศาสตร์ ปีการฝึกอบรม ๒๕๕๙.pdf

2. ส่งใบสมัครไปยัง สถาบันที่สมัครทุกแห่งพร้อมเอกสารแนบดังต่อไปนี้ (ส่งในรูปแบบเอกสาร หรือเอกสารที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์)

2.1) ใบสมัครแพทย์ประจำบ้าน 

2.2) หลักฐานแสดงคุณสมบัติบุคคล ได้แก่ 

2.2.1) สำเนาบัตรประชาชน 

2.2.2) สำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา 

2.2.3) สำเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม (หรือหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม)

2.3) หนังสือแสดงประวัติส่วนบุคคล การศึกษาฝึกอบรม ผลงานวิชาการ และกิจกรรมพิเศษ (curriculum vitae) ของผู้สมัคร  หรือตามสถาบันที่สมัครกำหนด

2.4) สำเนาประกาศนียบัตรการเพิ่มพูนทักษะหรือหนังสือรับรองว่ากำลังปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ 

2.5) หนังสือรับรอง/แนะนำผู้สมัคร ตามสถาบันที่สมัครกำหนด 

2.6) สำเนาหนังสือรับรองการเป็นต้นสังกัดอนุมัติให้เข้าฝึกอบรม (กรณีมีต้นสังกัด)

กำหนดการ Matching Programme

เพื่อรับสมัครแพทย์ประจำบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉินโดยสมาคมเวชศาสตร์ฉุกเฉินฯ ประจำปีการศึกษา 2559

การฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ในปัจจุบันมีตำแหน่งฝึกอบรม 116 ตำแหน่ง มีการสมัครเป็นทางการ 2 รอบ ที่แพทยสภา

รอบที่ 1 วันที่ 12 – 30 ตุลาคม 2558

รอบที่ 2 วันที่ 24 – 30 พฤศจิกายน 2558

เพื่อให้การสมัครแพทย์ประจำบ้านเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สมาคมเวชศาสตร์ฉุกเฉินฯ จึงได้ดำเนินการจัด Matching Programme สำหรับปีการศึกษา 2559  กำหนดขั้นตอน Matching Programme ไว้ดังนี้

3. ผู้สมัครกรอกใบ Matching Programme ส่งไปที่สมาคมเวชศาสตร์ฉุกเฉินฯ  โดยระบุสถาบันที่ต้องการเลือก 1 - 3 สถาบัน  ภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2558 (ถ้าส่งไปรษณีย์จะต้องส่งภายใน 26 ตุลาคม 2558 โดยถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ) ใบสมัคร matching 2559 ส่งสมาคมฯ ใบสมัครแพทย์ประจาบ้านสาขาอนุสาขาต่างๆ ทางอายุรศาสตร์ ปีการฝึกอบรม ๒๕๕๙.pdf

4. ผู้สมัครสามารถเปลี่ยนอันดับสถาบันที่ต้องการเลือกได้ภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2558

5. สถาบันสอบสัมภาษณ์ รอบที่ 1

แต่ละสถาบันสอบสัมภาษณ์ผู้สมัครอันดับที่ 1 ในสถาบันนั้นพร้อมกันในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2558

แต่ละสถาบันสอบสัมภาษณ์ผู้สมัครอันดับที่ 2 ในสถาบันนั้นพร้อมกันในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2558

แต่ละสถาบันสอบสัมภาษณ์ผู้สมัครอันดับที่ 3 ในสถาบันนั้นพร้อมกันในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558

โดยแต่ละสถาบันแจ้งให้ผู้สมัครสอบทราบว่าได้รับคัดเลือกหรือไม่ในวันสอบสัมภาษณ์แต่ละวัน เพื่อที่ผู้สมัครจะได้ไม่ต้องไปสอบสัมภาษณ์ในอันดับต่อไปถ้าได้รับเลือกแล้ว 

สถาบันมีสิทธิที่จะไม่ดำเนินการสัมภาษณ์ผู้สมัครอันดับที่ 2 - 3 ถ้าได้รับผู้สมัครในอันดับที่ 1 - 2 ครบตามตำแหน่งแล้ว และส่งผลผู้สมัครที่ได้รับคัดเลือกในอันดับ 1 - 3 มายังสมาคมเวชศาสตร์ฉุกเฉินฯ  ภายในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558

6. ประกาศผล Matching วันที่ 21 พฤศจิกายน 2558 เวลา 16.00 น.  เมื่อทราบผล Matching แล้วแพทย์ประจำบ้านไปสมัครเป็นทางการที่แพทยสภา ระหว่างวันที่ 4 – 15 มกราคม 2559 ผ่านทางเวปไซด์  www.resident.tmc.or.th/admin  

7.  สมาคมเวชศาสตร์ฉุกเฉินฯ ประกาศผลและประกาศตำแหน่งที่ยังว่างอยู่ ว่าสถาบันใดยังมีตำแหน่งว่างเท่าไร ทางเวปไซด์ www.taem.or.th

8. ผู้สมัครกรอกใบสมัคร Matching รอบที่ 2 ส่งมาที่สมาคมเวชศาสตร์ฉุกเฉินฯ  ระบุสถาบันที่ต้องการเลือก 1 - 3 สถาบัน ภายในวันที่ 13 ธันวาคม 2558

9. ผู้สมัครสามารถเปลี่ยนอันดับสถาบันที่ต้องการเลือกได้ภายในวันที่ 13 ธันวาคม 2558

10. สถาบันสอบสัมภาษณ์ รอบที่ 2

แต่ละสถาบันสอบสัมภาษณ์ผู้สมัครอันดับที่ 1 ในสถาบันนั้น พร้อมกันในวันที่ 14 ธันวาคม 2558

แต่ละสถาบันสอบสัมภาษณ์ผู้สมัครอันดับที่ 2 ในสถาบันนั้น พร้อมกันในวันที่ 16 ธันวาคม 2558

แต่ละสถาบันสอบสัมภาษณ์ผู้สมัครอันดับที่ 3 ในสถาบันนั้น พร้อมกันในวันที่ 18 ธันวาคม 2558

โดยแต่ละสถาบันแจ้งให้ผู้สมัครสอบทราบว่าได้รับคัดเลือกหรือไม่ในวันสอบสัมภาษณ์แต่ละวัน เพื่อที่ ผู้สมัครจะได้ไม่ต้องไปสอบสัมภาษณ์ในอันดับต่อไปถ้าได้รับเลือกแล้ว 

สถาบันมีสิทธิที่จะไม่ดำเนินการสัมภาษณ์ผู้สมัครอันดับที่ 2 – 3 ถ้าได้รับผู้สมัครในอันดับที่ 1 – 2 ครบตามตำแหน่งแล้ว

11. ประกาศผล Matching รอบ 2 ในวันที่ 19 ธันวาคม 2558เมื่อทราบผล Matching แล้วแพทย์ประจำบ้านไปสมัครเป็นทางการที่แพทยสภา  ระหว่างวันที่ 4 – 15 มกราคม 2559 ผ่านทางเวปไซด์  www.resident.tmc.or.th/admin  

12.  สมาคมเวชศาสตร์ฉุกเฉินฯ ประกาศผลและประกาศตำแหน่งที่ยังว่างอยู่ ว่ามีสถาบันใดยังมีตำแหน่งว่างเท่าไร   ให้ผู้สมัครติดต่อไปยังสถาบันนั้นโดยตรง

ปัจจุบันตำแหน่งแพทย์ประจำบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน แบ่งตามสถาบันได้ดังนี้

 

รหัส

สถาบัน

ตำแหน่ง

( 1 )

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

6

( 2 )

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

5

( 3 )

คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

14

( 4 )

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

12

( 5 )

กรมการแพทย์ โรงพยาบาลราชวิถี

8

( 6 )

คณะแพทยศาสตร์ วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

7

( 7 )

โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช

10

( 8 )

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

4

( 9 )

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

7

( 10 )

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

2

( 11 )

โรงพยาบาลเลิดสิน

3

( 12 )

โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

2

( 13 )

โรงพยาบาลชลบุรี

4

( 14 )

โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น

4

( 15 )

โรงพยาบาลหาดใหญ่

4

( 16 )

โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า

4

( 17 )

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

5

( 18 )

โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

6

( 19 )

โรงพยาบาลตำรวจ

3

( 20 )

โรงพยาบาลศูนย์ลำปาง

2

( 21 )

โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

2

รวม

 

116

หมายเหตุ 1)  การเลือกลงลำดับให้เลือกลงตามรหัส พร้อมชื่อสถาบันตามลำดับ  เช่น

อันดับ 1 ( 1 ) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

อันดับ 2 ( 2 ) คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อันดับ 3 ( 15 ) โรงพยาบาลหาดใหญ่

 

 

 

ประกาศคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบ