Integrated Post Cardiac Arrest Care 2016: From Best Evidence to Best Practice 24-25 March 2016

Date: 
24/03/2016 to 25/03/2016

ด้วยโครงการจัดตั้งหาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน มีความประสงค์จะจัดโครงการวิชาการ "Update in Post Cardiac Arrest Care 2016" ในระหว่างวันที่ 24-25 มีนาคม 2559 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ในเรื่องการดูแลผู้ป่วยภายหลังหัวใจหยุดเต้นให้แก่แพทย์ทั่วไปหรือแพทย์เฉพาะทางที่เกี่ยวข้อง ให้เกิดการดูแลผู้ป่วยหลังหัวใจหยุดเต้นอย่างเป็นระบบ สามารถนำไปใช้ปฏิบัติงานและพัฒนาการดูแลผู้ป่วยในสถานพยาบาลของตนได้ โดยเก็บค่าลงทะเบียนท่านละ 2,000 บาท

ผู้ได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาสามารถเข้าร่วมโครงการได้โดยไม่ถือเป็นวันลา และมีสิทธิเบิกค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายต่างๆได้จากต้นสังกัด ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถส่งใบสมัครเข้าร่วมโครงการได้ทางโทรสารหมายเลข 029269819 ภายในวันที่ 18 มีนาคม 2559

ประกาศคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบ