กู้ชีพองค์รวม - Comprehensive Life Support: CLS

ในการช่วยเหลือผู้ที่เจ็บป่วยฉุกเฉินนั้น หากล่าช้าหรือให้การดูแลรักษาไม่ถูกต้อง อาจทำให้ผู้ป่วย เสียชีวิต หรือพิการได้ แต่ถ้าสามารถดำเนินการช่วยเหลือได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ก็จะทำให้ผู้ป่วยมีโอกาสในการรอดชีวิตและรอดจากความพิการได้สูงขึ้น ซึ่งประชาชนธรรมดาก็สามารถให้การช่วยเหลือขั้นต้น ก่อนที่จะมี แพทย์ พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่ เข้ามาถึงที่เกิดเหตุ หรือก่อนนำส่งโรงพยาบาลปลายทาง

หลักการช่วยเหลือของประชาชนโดยทั่วไปเป็นที่รู้จักกันในนาม “การปฐมพยาบาล” ซึ่งเป็นวิธีการช่วยเหลือผู้ป่วยทั่วไปในขอบเขตของประชาชนธรรมดา แต่อาจจะไม่ได้เน้นถึงการตรวจให้พบภาวะคุกคามชีวิต การพิเคราะห์ทางเลือก ปฏิบัติการช่วยชีวิต และการนำส่งผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินอย่างเป็นระบบ

สมาคมเวชศาสตร์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทยจึงได้จัดทำคู่มือ “การกู้ชีพองค์รวมสำหรับอาสาสมัครและประชาชน” ซึ่งเป็นชุดความรู้และการปฏิบัติการที่ครอบคลุมหลักการที่ถูกต้อง โดยมีขั้นตอนวิธีการช่วยชีวิตที่ประชาชนทั่วไปสามารถปฏิบัติได้ จนถึงขั้นตอนการส่งต่อที่ชัดเจนถูกต้อง มีประสิทธิภาพในการเพิ่มโอกาสรอดชีวิตให้กับผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินที่อยู่ในภาวะคุกคามชีวิตได้เป็นอย่างดี

ประกาศคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบ