ขอเชิญร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

เรียน สมาชิกสมาคมเวชศาสตร์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย

ด้วยสมาคมเวชศาสตร์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย กำหนดจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๕ ในวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๑๔:๐๐ – ๑๖:๐๐ น. ณ ห้องประชุมศูนย์กู้ชีพ “นเรนทร” โรงพยาบาลราชวิถี (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิคส์) โดยให้สมาชิกสมาคมฯ เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระ ดังนี้

 • วาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ
 • วาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๓
 • วาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ
  • ๓.๑ รายงานผลการดำเนินงานของสมาคมฯ
  • ๓.๒ รายงานงบการเงินของสมาคมฯ
 • วาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา
  • การเลือกตั้งกรรมการสมาคมฯ ที่ครบวาระ
 • วาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

สมาคมเวชศาสตร์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย ขอเรียนเชิญสมาชิกเข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิคส์โดยลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผ่านทาง link QR code ตามเอกสารแนบ

ประกาศคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบ