สรุปการประชุมวิชาการแพทย์ฉุกเฉิน ACTEP2015

การประชุมวิชาการแพทย์ฉุกเฉิน ACTEP2015 25-27 พฤศจิกายน 2558

  • จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม: 529 ท่าน ประกอบด้วย แพทย์สาขาต่างๆ 347 ท่าน, พยาบาล 111 ท่าน, เจ้าหน้าที่ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน 9 ท่าน, วิชาชีพอื่น 9 ท่าน วิทยากร 28 ท่าน และคณะทำงาน 34 ท่าน
  • ผู้ร่วมสนับสนุนการประชุม 20 ราย

ขอขอบคุณวิทยากร ผู้เข้าร่วมประชุม และผู้ร่วมสนับสนุนทุกท่าน ที่ทำให้การประชุมประสบความสำเร็จได้ด้วยดี

ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการประชุมวิชาการ ACTEP และเสนอหัวข้อต้องการฟังในการประชุมครั้งต่อไปได้ที่ ACTEP2015 Evaluation

แล้วพบกันใหม่ปีหน้า ACTEP2016

ACTEP2016 QR code

http://www.taem.or.th/ACTEP2016

ประกาศคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบ