ACTEP2015: Sponsor us

หลักเกณฑ์ และอัตราการสนับสนุน
การจัดประชุมวิชาการ
เรื่อง “ACTEP : ANNUAL CONFERENCE OF THAI EMERGENCY PHYSICIANS 2015”
25-27 November @ Regent Beach Cha Am

การสนับสนุนออกบูทแสดงสินค้าเป็นเวลา 4 วัน (วันที่ 25 -27 พฤศจิกายน 2558)

ประโยชน์ที่ได้รับ/แพ็คเกจ: พื้นที่แสดงสินค้าขนาด 2 x 2 เมตร
อัตราการออกบูท: 40,000 บาท
หมายเหตุ : บริษัท หรือหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนจะต้องจัดเตรียมอาร์ตเวิร์คและตราสัญลักษณ์สาหรับการทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ และการแสดงตราสัญลักษณ์ทุกแห่ง รวมถึงป้ายแบนเนอร์ในขนาดที กําหนดไว้โดยผู้จัดงานแพ็คเกจการสนับสนุนการออกบูทรวมถึง

 • ชื่อหรือตราสัญลักษณ์ของหน่วยงานได้รับการประชาสัมพันธ์ในฐานะผู้แสดงสินค้า
 • สิทธิเข้าร่วมในพิธีเปิดงานโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
 • สิทธิการสนับสนุนผู้เข้าร่วมประชุมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย จํานวน 3 คน
 • พื้นที่แสดงสินค้าสามารถรองรับเจ้าหน้าที่ประจําบูทในแต่ละบูทจํานวน 1 คนต่อวัน

การสนับสนุนผ่านสื่อสิ่งพิมพ์

ป้ายชื่อและสายคล้องคอ ผู้สนับสนุน 1 ราย 10,000 บาท
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนจะได้รับป้ายชื่อ และสายคล้องคอซึ่งมีตราสัญลักษณ์หน่วยงานของท่าน เพื่อใช้สวมตลอดระยะเวลาการประชุมเป็นเวลา 3 วัน
หมายเหตุ : บริษัท หรือหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนจะต้องจัดเตรียมอาร์ตเวิร์คและตราสัญลักษณ์สาหรับการทําโฆษณาประชาสัมพันธ์และให้คณะกรรมการจัดการประชุมตรวจสอบความถูกต้องของป้ายชื่อก่อนการจัดทําจริง

การสนับสนุนด้านเอกสารประกอบการประชุม

กระเป๋าใส่เอกสารผู้เข้าร่วมประชุม ผู้สนับสนุน 1 ราย 30,000 บาท
กระเป๋าใส่เอกสารผู้เข้าร่วมประชุมจะถูกแจกจ่ายให้ผู้เข้าร่วมประชุมที่ลงทะเบียนทุกคนเพื่อใช้ในการใส่เอกสารสําหรับการประชุม และเมื่อเสร็จสิ้นการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมยังสามารถนําไปใช้งานได้อีกในโอกาสต่อไป
หมายเหตุ : บริษัท หรือหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนจะต้องจัดเตรียมอาร์ตเวิร์คและตราสัญลักษณ์สาหรับการทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ กระเป๋า และให้คณะกรรมการจัดการประชุมตรวจสอบความถูกต้องก่อนการจัดทําจริง

การลงโฆษณาบน ABSTRACT BOOK

Abstract book จะถูกแจกให้กับผู้เข้าร่วมประชุมทุกคน โดยผู้สนับสนุนการลงโฆษณาประชาสัมพันธ์บน Abstract book จะต้องเป็นผู้จัดเตรียมอาร์ตเวิร์คที่พร้อมตีพิมพ์บนหนังสือ
การลงโฆษณาบน Abstract Book

 • ด้านในปกหน้า-เต็มหน้า 20,000
 • ด้านในปกหน้า-ครึ่งหน้า 15,000
 • ด้านในปกหลัง-เต็มหน้า 20,000
 • ด้านในปกหลัง-ครึ่งหน้า 15,000
 • ด้านนอกปกหลัง-เต็มหน้า 30,000
 • ด้านนอกปกหลัง-ครึ่งหน้า 20,000

การสนับสนุน Symposium

25 พ.ย. 2558

 • Morning -
 • Luncheon 150,000 บาท
 • Evening 70,000 บาท

26 พ.ย. 2558

 • Morning 70,000 บาท
 • Luncheon 150,000 บาท
 • Evening 70,000 บาท

27 พ.ย. 2558

 • Morning 70,000 บาท
 • Luncheon 150,000 บาท
 • Evening 70,000 บาท

หมายเหตุ :

บริษัทหรือหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนจะต้องจัดเตรียมอาร์ตเวิร์คและตราสัญลักษณ์สาหรับการทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ และการแสดงตราสัญลักษณ์ทุก แห่ง
แพ็คเกจการสนับสนุนการ Symposium รวมถึง

 • สิทธิการสนับสนุนผู้เข้าร่วมประชุมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายดังนี้
 • สิทธิการสนับสนุน Morning Symposium เข้าประชุมได้ จํานวน 5 คน
 • สิทธิการสนับสนุน Luncheon Symposium เข้าประชุมได้ จํานวน 7 คน
 • สิทธิการสนับสนุน Evening Symposium เข้าประชุมได้ จํานวน 5 คน
 • สิทธิเข้าร่วมในพิธีเปิ ดงานโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย จํานวน 2 ท่าน
 • บริษัทเป็นผู้รับผิดชอบค่าอาหารกลางวัน
 • ได้รับพื้นที่แสดงสินค้าขนาด 2 x 2 เมตร จํานวน 1 บูท

วิธีการชําระเงิน
1.โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร ทหารไทย จํากัด (มหาชน) สาขา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ชื่อบัญชี “บัญชีเงินบริจาคเพื่อชมรมแพทย์ฉุกเฉิน” เลขที่บัญชี 038-7-27069-7
2.จ่ายเป็นเช็คในนาม “บัญชีเงินบริจาคเพื่อชมรมแพทย์ฉุกเฉิน”
3.ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ พันตรี หญิง วรณิสร์ อมรทรงชัย โทร.080-226-8888 E-mail :Woranis@yahoo.com
นาวาตรี หญิง อรภัทรา คงประยูร โทร. 081-651-4555 E-mail: ornpattra_k@hotmail.com
นพ.ภานุวงศ์ แสนสําราญใจโทร 081-762-3448 E-mail: panuwong.san@gmail.com
4.กรุณาส่งแบบแจ้งความจํานงสนับสนุน Symposium และแสดงผลิตภัณฑ์มาที่ E-mail: benbenpmk@hotmail.com

หมายเหตุ

1. ท่านที่แจ้งความประสงค์จะขอสนับสนุนการประชุมกรุณาชําระเงินภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2558
2. คณะกรรมการจัดงานขอสงวนสิทธิ ในการปฏิเสธใบตอบรับการสนับสนุนของผู้ให้การสนับสนุนการประชุมได้ตลอดเวลา
3. ใบตอบรับการสนับสนุนการจัดประชุมจะได้รับการดาเนินการตามลําดับของการชําระเงิน

ประกาศคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบ