ขอเชิญร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

เรียน สมาชิกสมาคมเวชศาสตร์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย

ด้วยสมาคมเวชศาสตร์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย กำหนดจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๕ ในวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๑๔:๐๐ – ๑๖:๐๐ น. ณ ห้องประชุมศูนย์กู้ชีพ “นเรนทร” โรงพยาบาลราชวิถี (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิคส์) โดยให้สมาชิกสมาคมฯ เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระ ดังนี้

กู้ชีพองค์รวม - Comprehensive Life Support: CLS

ในการช่วยเหลือผู้ที่เจ็บป่วยฉุกเฉินนั้น หากล่าช้าหรือให้การดูแลรักษาไม่ถูกต้อง อาจทำให้ผู้ป่วย เสียชีวิต หรือพิการได้ แต่ถ้าสามารถดำเนินการช่วยเหลือได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ก็จะทำให้ผู้ป่วยมีโอกาสในการรอดชีวิตและรอดจากความพิการได้สูงขึ้น ซึ่งประชาชนธรรมดาก็สามารถให้การช่วยเหลือขั้นต้น ก่อนที่จะมี แพทย์ พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่ เข้ามาถึงที่เกิดเหตุ หรือก่อนนำส่งโรงพยาบาลปลายทาง

หลักการช่วยเหลือของประชาชนโดยทั่วไปเป็นที่รู้จักกันในนาม “การปฐมพยาบาล” ซึ่งเป็นวิธีการช่วยเหลือผู้ป่วยทั่วไปในขอบเขตของประชาชนธรรมดา แต่อาจจะไม่ได้เน้นถึงการตรวจให้พบภาวะคุกคามชีวิต การพิเคราะห์ทางเลือก ปฏิบัติการช่วยชีวิต และการนำส่งผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินอย่างเป็นระบบ

Pages

Subscribe to สมาคมเวชศาสตร์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย RSS

ประกาศคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบ