คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบแพทย์เฉพาะทางสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

ประกาศวุฒิแพทย์ฉุกเฉิน ประจำปี 2558

จากการประชุมคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ มีมติให้เสนอราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทยและแพทยสภาเพื่ออนุมัติวุฒิบัตร/หนังสืออนุมัติฯ แก่แพทย์จำนวน ๕๕ คน มีรายชื่อดังต่อไปนี้

การสอบหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ปี 2558

หลักฐานการสมัคร

 • ภาพถ่ายใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม
 • ภาพถ่ายวุฒิบัติ/หนังสืออนุมัติฯ สาขา (ระบุ)
 • ภาพถ่ายประกาศนียบัตรแพทย์ประจำบ้าน หรือโครงการร่วม
 • ภาพถ่ายประกาศนียบัตรการฝึกอบรมการกู้ชีพขั้นสูง
 • รูปถ่าย 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
 • หนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชาว่าปฏิบัติงานในสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ตั้งแต่ 2 ปี หรือ 5 ปีขึ้นไป แล้วแต่กรณี
 • หนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชาว่าปฏิบัติงานในสถาบันทางการแพทย์ และสาธารณสุขในส่วนภูมิภาคของทางราชการที่มีการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน มีเวลาปฏิบัติงานราชการไม่น้อยกว่า 42 เดือน โดยในเวลานี้ได้ปฏิบัติงานในสาขาที่ขอรับวุฒิบัตรไม่น้อยกว่า 36 เดือน
 • ประกาศนียบัตรจากต่างประเทศเทียบวุฒิบัตรสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
 • ผลงานวิจัย หรือวิจัยวารสาร (เอกสาร 1 ชุด และไฟล์บันทึกลงแผ่นดิสก์) พร้อมหนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชา
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

หมายเหตุ

คำขอสอบภาคทฤษฎีเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ปี 2558

คุณสมบัติ

 • อยู่ในระหว่างการฝึกอบรมในระดับแพทย์ประจำบ้านปีที่ 2
 • ปฏิบัติงานชดใช้ทุนและปฏิบัติงานต่อเนื่องในสถาบันเดิมเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 เดือน ในสถาบันการแพทย์และสาธารณสุขในส่วนภูมิภาคของทางราชการที่มีการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน
 • สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โดยมีระยะเวลาปฏิบัติงานในสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉินไม่น้อยกว่า 24 เดือน

หลักฐานประกอบการสมัคร

ประกาศผล Matching Programme (รอบแรก) เพื่อรับสมัครแพทย์ประจำบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โดยสมาคมเวชศาสตร์ฉุกเฉินฯ ประจำปีการศึกษา 2558

ลำดับ ยศ ชื่อ นามสกุล รหัสสถาบัน สถาบัน
1 พญ. กนกวรรณ ชื่นฤดี (3) คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
2 น.ส. กมลพรรณ ถิระพงษ์ (3) คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
3 นาย กฤตานน ทัฬหกุล (19) โรงพยาบาลตำรวจ
4 นาย กฤษฎา ชุมวณิชย์ (16) โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า
5 น.ส. ก่องกาญจน์ สุดสวัสดิ์

กำหนดการและแนวทางการส่งผลงานวิชาการเพื่อการสอบวุฒิบัตร/หนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ประจำปีการสอบ 2558

กำหนดการ Matching Programme เพื่อรับสมัครแพทย์ประจำบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โดยสมาคมเวชศาสตร์ฉุกเฉินฯ ประจำปีการศึกษา 2558

 กำหนดการ Matching Programme เพื่อรับสมัครแพทย์ประจำบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โดยสมาคมเวชศาสตร์ฉุกเฉินฯ ประจำปีการศึกษา 2558

การฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ในปัจจุบันมีตำแหน่งฝึกอบรม 120 ตำแหน่ง มีการสมัครเป็นทางการ รอบ ที่แพทยสภา

 • รอบที่ วันที่ 17 พฤศจิกายน – 17 ธันวาคม 2557

 • รอบที่ วันที่ 21 – 28 มกราคม 2558

ประกาศวุฒิแพทย์ฉุกเฉิน ประจำปี 2557

จากการประชุมคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๗ มีมติให้เสนอราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทยและแพทยสภาเพื่ออนุมัติวุฒิบัตร/หนังสืออนุมัติฯ แก่แพทย์จำนวน 59 คน มีรายชื่อดังต่อไปนี้

รายการตรวจสอบสถาบันฝึกอบรม

Pages

Subscribe to RSS - คณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบแพทย์เฉพาะทางสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

ประกาศคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบ