Itching child

เด็กอายุ 2 ปีมาด้วยอาการคันบริเวณก้นอย่างมากมา2 วันก่อนมารพ. ตรวจบริเวณก้น จากภาพจงวินิจฉัยโรค

Answer

พยาธิเส้นด้าย( pinworm)

ประกาศคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบ