การประชุมวิชาการเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ครั้งที่ 20 "Common Pitfalls in Emergency Practice" 9-11 กุมภาพันธ์ 2558

ด้วยโรงพยาบาลราชวิถี ร่วมกับสมาคมเวชศาสตร์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย จะจัดโครงการประชุมวิชาการเวชศาสตร์ฉุกเฉินครั้งที่ 20 ข้อผิดพลาดที่พบบ่อยในงานฉุกเฉิน "Common Pitfalls in Emergency Practice" ระหว่างวันที่ 9-11 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องแกรนด์บอลลูม โรงแรมริชมอนด์ นนทบุรี เพื่อให้บุคลากรด้านฉุกเฉินมีองค์ความรู้ มีแนวทาง แนวคิดในการผสมผสานองค์ประกอบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และแลกเปลี่ทัศนคติ ความรู้ เทคนิควิธี ประสบการณ์ ในการทำานด้านฉุกเฉิน ก่อให้เกิดความสามัคคี และความร่วมมือกันในทุกๆด้านระหว่างบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านฉุกเฉิน

ในการนี้ จึงขอเรียนเชิญบุคลากรในสังกัดของท่าน ทั้งแพทย์ พยาบาล เข้าร่วมประชุมวิชาการฯ โดยเสียค่าลงทะเบียนท่านละ 4,000 บาท สมาชิกตลอดชีพของสมาคม ฯ แพทย์ประจำบ้าน และเจ้าหน้าที่เวชกิจฉุกเฉิน เสียค่าลงทะเบียนท่านละ 3,500 บาท ส่วนค่าพาหนะเดินทาง ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ให้เบิกจากต้นสังกัด โปรดส่งใบตอบรับและเอกสารการโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาโรงพยาบาลราชวิถี ชื่อบัญชี คุณหญิงเดือนเพ็ญ พึ่งพระเกียรติ เลขที่บัญชี 051-256907-9 มียังสมาคมเวชศาสตร์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย ทางโทรสารหมายเลข 0-2354-8224 สำนักงานชั่วคราว โรงพยาบาลราชวิถี เลขที่ 2 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กทม. 10400 โทรศัพท์ 0-23548224

ประกาศคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบ