การสอบหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ปี 2558

หลักฐานการสมัคร

 • ภาพถ่ายใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม
 • ภาพถ่ายวุฒิบัติ/หนังสืออนุมัติฯ สาขา (ระบุ)
 • ภาพถ่ายประกาศนียบัตรแพทย์ประจำบ้าน หรือโครงการร่วม
 • ภาพถ่ายประกาศนียบัตรการฝึกอบรมการกู้ชีพขั้นสูง
 • รูปถ่าย 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
 • หนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชาว่าปฏิบัติงานในสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ตั้งแต่ 2 ปี หรือ 5 ปีขึ้นไป แล้วแต่กรณี
 • หนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชาว่าปฏิบัติงานในสถาบันทางการแพทย์ และสาธารณสุขในส่วนภูมิภาคของทางราชการที่มีการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน มีเวลาปฏิบัติงานราชการไม่น้อยกว่า 42 เดือน โดยในเวลานี้ได้ปฏิบัติงานในสาขาที่ขอรับวุฒิบัตรไม่น้อยกว่า 36 เดือน
 • ประกาศนียบัตรจากต่างประเทศเทียบวุฒิบัตรสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
 • ผลงานวิจัย หรือวิจัยวารสาร (เอกสาร 1 ชุด และไฟล์บันทึกลงแผ่นดิสก์) พร้อมหนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชา
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

หมายเหตุ

 1. คำขอ คำขอสอบหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน และเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ทั้งหมดสำเนาอีก 1 ชุด รวมเป็น 2 ชุด ส่งมาที่ ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี ชั้น 7 เลขที่ 2 ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ บางกะปิ ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 โทรศัพท์ 0-2716-6744 ต่อ 12 โทรสาร 0-2718-1652
 2. ซองจดหมายจำนวน 1 ซองจ่าหน้าถึงตัวท่านเอง เพื่อใช้ในการแจ้งผลการสอบ
 3. ค่าธรรมเนียมที่ต้องชำระ ค่าธรรมเนียมสมัครสอบ 10,500 บาท ค่าใบคำขอสมัครสอบและค่าไปรษณีย์แจ้งกำหนดการและผลการสอบ 150 บาท รวม 10,650 บาท

ยื่นใบสมัครภายใน 31 มีนาคม 2558

ประกาศคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบ