คำขอสอบภาคทฤษฎีเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ปี 2558

คุณสมบัติ

 • อยู่ในระหว่างการฝึกอบรมในระดับแพทย์ประจำบ้านปีที่ 2
 • ปฏิบัติงานชดใช้ทุนและปฏิบัติงานต่อเนื่องในสถาบันเดิมเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 เดือน ในสถาบันการแพทย์และสาธารณสุขในส่วนภูมิภาคของทางราชการที่มีการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน
 • สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โดยมีระยะเวลาปฏิบัติงานในสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉินไม่น้อยกว่า 24 เดือน

หลักฐานประกอบการสมัคร

 • สำเนาบัตรประชาชนหรือบัตรข้าราชการ
 • สำเนาปริญญาบัตร พร้อมสำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา
 • สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม
 • สำเนาประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง (ถ้ามี)
 • สำเนาหนังสือรับรองจากสถาบันฝึกอบรมว่าจะครบการฝึกอบรมแพทย์ประจาบ้านปีที่ 2 ก่อนวันสอบ
 • สำเนาหนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชาว่าปฏิบัติงานชดใช้ทุน และปฏิบัติงานต่อเนื่องในสถาบันการแพทย์และสาธารณสุขในส่วนภูมิภาคของทางราชการที่มีการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โดยมีเวลาปฏิบัติราชการไม่น้อยกว่า 30 เดือน โดยในเวลานี้ได้ปฏิบัติงานในสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉินไม่น้อยกว่า 24 เดือน

หมายเหตุ

 1. พิมพ์ข้อมูลลงในใบคำขอสอบตามแบบ (Doc) คำขอสอบภาคทฤษฎี เพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน พ.ศ.2558 ให้ครบถ้วน เว้นแต่เลขที่และรหัสสอบ แล้วบันทึกเป็นไฟล์ pdf ในชื่อ Institue_name_2015.pdf (คำขอที่มีข้อมูลไม่สมบูรณ์ ถือเป็นโมฆะ)
 2. จ่ายค่าธรรมเนียมสมัครสอบ 3,000 บาท และค่าคำขอสมัครสอบ 150 บาท รวม 3,150 บาท โดยโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่ 028-2-56615-7 ชื่อบัญชี นายแพทย์เฉลิมพร บุญสิริ
 3. ส่งคำขอตามข้อ 1 และสำเนาการโอนเงินตามข้อ 2 พร้อมสแกนเอกสารหลักฐานต่างๆ ตามที่ระบุท้ายคำขอส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ไปที่ email: sorossiri@gmail.com ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘

ภายใต้บังคับบทบัญญัติแห่งมาตรา ๘ และมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔ เพื่อให้ถือว่า มีการลงลายมือชื่อและรับรองสำเนาเอกสารตามกฎหมายบัญญัติแล้ว ให้ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานทั้งหมดด้วย email address ที่ผู้สมัครสอบเป็นผู้ใช้รหัสผ่าน (password) ด้วยตนเองเท่านั้น
(ดูรายละเอียดกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๔ ใน http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/00027390.PDF)

ประกาศคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบ