ประกาศผล Matching Programme (รอบแรก) เพื่อรับสมัครแพทย์ประจำบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โดยสมาคมเวชศาสตร์ฉุกเฉินฯ ประจำปีการศึกษา 2558

ลำดับ ยศ ชื่อ นามสกุล รหัสสถาบัน สถาบัน
1 พญ. กนกวรรณ ชื่นฤดี (3) คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
2 น.ส. กมลพรรณ ถิระพงษ์ (3) คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
3 นาย กฤตานน ทัฬหกุล (19) โรงพยาบาลตำรวจ
4 นาย กฤษฎา ชุมวณิชย์ (16) โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า
5 น.ส. ก่องกาญจน์ สุดสวัสดิ์ (1) คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
6 นาย กานต์ สุทธาพานิช (3) คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
7 นาย เกษม สุนันท์ศิริกูล (13) โรงพยาบาลชลบุรี
8 นาย จักรพันธ์ ธรรมเมธากาญจน์ (8) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
9 น.ส. จันทิมา โอภาวัฒนสิน (3) คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
10 นาย จารุวัฒน์ สำลีพันธ์ (5) กรมการแพทย์ โรงพยาบาลราชวิถี
11 น.ส. จิตรลดา รุจิราภิลักษณ์ (13) โรงพยาบาลชลบุรี
12 นาย จิระพงศ์ รุจิราพรพงศ์ (8) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
13 พญ. จิราภา ทองผิว (7) โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
14 นาย จิรายุ จันทนาโกเมษ (1) คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
15 น.ส. จุฑามาศ ไพรวัลย์ (18) โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
16 น.ส. จุฑามาศ พันธุยศยรรยง (6) คณะแพทยศาสตร์ วชิรพยาบาลมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
17 พญ. ฉัตรนภา จำปาหอม (5) กรมการแพทย์ โรงพยาบาลราชวิถี
18 น.ส. ชญาณี เก้าเอี้ยน (3) คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
19 น.ส. ชนกานต์ ภิริยะกากูล (7) โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
20 น.ส. ชนัดดา งามไพบูลย์สมบัติ (3) คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
21 น.ส. ชนิดา ศักดิ์เพชร (11) โรงพยาบาลเลิดสิน
22 นาย ชัชวาลย์ เอื้อจารุพร (6) คณะแพทยศาสตร์ วชิรพยาบาลมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
23 พญ. ชารียา ธเนศานนท์ (19) โรงพยาบาลตำรวจ
24 น.ส. ชิตินทร บุญสุขจิตเสรี (4) โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
25 น.ส. ชุติภรณ์ กีรติขจรชัย (6) คณะแพทยศาสตร์ วชิรพยาบาลมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
26 นพ. เชฐพล ตั้งค้าวานิช (5) กรมการแพทย์ โรงพยาบาลราชวิถี
27 นาย ฐิติ ตั้งลิตานนท์ (5) กรมการแพทย์ โรงพยาบาลราชวิถี
28 น.ส. ณัชชา ชัยศุภมงคลลาภ (2) คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
29 นาย ณัชพล สินว์สุวรรณ (6) คณะแพทยศาสตร์ วชิรพยาบาลมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
30 นาย ณัฏฐ์ จักรีขจรวัฒน์ (11) โรงพยาบาลเลิดสิน
31 น.ส. ณัฐนิช นทเกล้า (2) คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
32 นาย ณัฐพล สัตย์ซื่อ (9) คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
33 นาย ณัฐภัทร เสรีวิวัฒนา (9) คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
34 น.ส. ณัฐยา พรมวัง (10) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
35 น.ส. ดุษฎี ชีวินกฤตย์กุล (6) คณะแพทยศาสตร์ วชิรพยาบาลมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
36 นาย ถาม์พร ทองพรรณ (7) โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
37 นาย ทศพร ช่วยสถิตย์ (17) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
38 นาย ทศพล เอื้อมสราญวรกุล (17) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
39 พญ. ธนัญชนก นวลนาค (1) คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
40 น.ส. ธนิตาวดี เชื้อโชติ (5) กรมการแพทย์ โรงพยาบาลราชวิถี
41 นาย ธวัชชัย ลีลาวิทยานนท์ (17) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
42 ร.ต.หญิง ธันยพร ตั้งตรงจิตร (4) โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
43 นพ. ธีร์พิพัฒ คุณรัตนาภรณ์ (4) โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
44 นาย ธีรวุฒิ ภักดิ์แจ่มใส (17) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
45 นาย นภัส ลาวัณย์ทักษิณ (3) คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
46 น.ส. นวลไหม เอ่งฉ้วน (11) โรงพยาบาลเลิดสิน
47 นาย นวัสน์ หิรัณย์จิรากร (6) คณะแพทยศาสตร์ วชิรพยาบาลมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
48 นาย นัฐพงษ์ บุญภิละ (18) โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
49 น.ส. น้ำทิพย์ สังสันไทย (2) คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
50 น.ส. นิสาชล แซ่เล้า (14) โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น
51 น.ส. นุรไอนี อาแว (10) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
52 น.ส. บัญจพารัตน์ แซ่ลิ่ม (10) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
53 นาย บัณฑวิช สุดสงวน (3) คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
54 น.ส. ประติภา อารมณ์รัตน์ (4) โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
55 นาย ประสาน เปี่ยมอนันต์ (8) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
56 พญ. ปัทมาภรณ์ พุทธาภิบาล (7) โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
57 น.ส. เปรียบดาว เพชรรัตน์ (15) โรงพยาบาลหาดใหญ่
58 น.พ. พงศกร ฉ่ำพึ่ง (5) กรมการแพทย์ โรงพยาบาลราชวิถี
59 นาย พดด้วง กิตติแสงธรรม (18) โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
60 นาย พฤกษ์ หินหุ้มเพ็ชร (7) โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
61 น.ส. พัชราภรณ์ คล่องแคล่ว (3) คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
62 น.ส. พัทนียา บุตรอ่อน (14) โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น
63 น.ส. พิมลพร กมลศรี (9) คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
64 นาย พีรวิชญ์ จีรทีปตานนท์ (3) คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
65 น.ส. เพชรรัตน์ อมรสันต์ (4) โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
66 นพ. ภคพล เอี่ยมไพบูลย์พันธ์ (5) กรมการแพทย์ โรงพยาบาลราชวิถี
67 น.ส. ภรภัทร ฉิมประเสิรฐ (16) โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า
68 น.ส. ภัทรพร เมฆาวุฒิกุล (1) คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
69 นพ. ภาณุพันธุ์ สุวรรณวงศ์ (17) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
70 นพ. ภูดิศ บัวประเสริฐ (6) คณะแพทยศาสตร์ วชิรพยาบาลมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
71 พญ. มัณธนี จันทพัฒน์ (5) กรมการแพทย์ โรงพยาบาลราชวิถี
72 น.ส. เมธิตา อิทธิสัญญากร (6) คณะแพทยศาสตร์ วชิรพยาบาลมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
73 น.ส. ยุวลักษณ์ บุตรศรี (8) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
74 น.ส. รชยา อังคพินิจ (7) โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
75 น.ส. รสกร คล้ายอ่างทอง (14) โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น
76 นาย รัฐพล จันทรสม (14) โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น
77 น.ส. รัตน์กมล เรืองใสส่อง (9) คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
78 น.ส. วรรณประภา มณีกัญญ์ (9) คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
79 น.ส. วลัยลักษณ์ สายธนู (14) โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น
80 นาย วศิน คัมภีระ (15) โรงพยาบาลหาดใหญ่
81 นาย วาปี มาศผล (3) คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
82 น.ส. วิมลมาศ อยู่ยรรยง (2) คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
83 พญ. วิสาข์ พีรพัฒนโภคิน (4) โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
84 น.ส. ศิริลักขณา รูขะจี (14) โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น
85 นาย ศิวัชญ์ ต้อยมาเมือง (13) โรงพยาบาลชลบุรี
86 นาย ศุภวัฒน์ วัฒนกุลวิวัฒน์ (4) โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
87 นาย สมประสงค์ เกียรติวัฒนชัย (2) คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
88 น.ส. สามิตรี อ่อนละมัย (4) โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
89 นาย สุขสันต์ คำนวณศิลป์ (9) คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
90 น.ส. สุจินดา สามารถ (3) คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
91 นาย สุทธิศักดิ์ วัฒนสารสมบูรณ์ (6) คณะแพทยศาสตร์ วชิรพยาบาลมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
92 นาย สุธี คงเกียรติไพบูลย์ (3) คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
93 พญ. สุนทรา บุญชู (7) โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
94 น.ส. สุภัทรา อินทร์อยู่ (12) โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
95 พญ. อภิชญา สุขประเสริฐ (3) คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
96 พญ. อภิญญา เสาวลักษณ์สกุล (1) คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
97 น.ส. อภิญญา อินทกรณ์ (20) โรงพยาบาลศูนย์ลำปาง
98 นพ. อมรเกียรติ ภูมิอัครโภคิน (18) โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
99 น.ส. อรฉัตร ศิลานุวัฒน์ (4) โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
100 นาง อรชพรรนฐ์ สมฤาแสน (18) โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
101 นาย อิทธิชัย หังสพฤกษ์ (7) โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
102 นาย เอกชัย เชิงชุมพิทักษ์ (18) โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
103 น.ส. เอม สิรวราภรณ์ (8) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบ