งานประชุมวิชาการเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 11 สิงหาคม 2558

CCEM2015 poster
Date: 
11/08/2015

Highlights

  • Fast track: the faster and better way of emergency care ผศ.นพ.บริบูรณ์ เชนธนากิจ
  • STEMI fast track: What more can we do in ED? รศ.นพ.ศรัณย์ ควรประเสริฐ
  • Trauma fast track: Comprehensive care for trauma patients ผศ.นพ.นเรนทร์ โชติรสนิรมิต
  • Stroke fast track: From the door to the drug อ.นพ.ธานินทร์ โลเกศกระวี
  • Nursing role in fast track: The driving behind the system อ.วีรชาติ ชูฤทธิ์
  • Sepsis fast track: Predicting the trends in surviving sepsis campaign อ.นพ.บวร วิทยชำนาญกุล
  • Critical role of EMS in the fast track อ.นพ.บุญฤทธิ์ คำทิพย์
  • Antidote access in ED: How fast can I get it? อ.นพ.คัมภีร์ สรวมศิริ

อัตราค่าลงทะเบียน: 1,200 บาท
รายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook EMCMU

ประกาศคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบ