กำหนดการ Matching Programme เพื่อรับสมัครแพทย์ประจำบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โดยสมาคมเวชศาสตร์ฉุกเฉินฯ ประจำปีการศึกษา 2558

 กำหนดการ Matching Programme เพื่อรับสมัครแพทย์ประจำบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โดยสมาคมเวชศาสตร์ฉุกเฉินฯ ประจำปีการศึกษา 2558

การฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ในปัจจุบันมีตำแหน่งฝึกอบรม 120 ตำแหน่ง มีการสมัครเป็นทางการ รอบ ที่แพทยสภา

 • รอบที่ วันที่ 17 พฤศจิกายน – 17 ธันวาคม 2557

 • รอบที่ วันที่ 21 – 28 มกราคม 2558

เดิม มีการรับสมัครแพทย์ประจำบ้านนอกรอบก่อนวันสมัครสอบดังกล่าวโดยสถาบันต่างๆ เป็นผู้รับสมัครเอง เพื่อให้การสมัครแพทย์ประจำบ้านเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สมาคมเวชศาสตร์ฉุกเฉินฯ จึงได้ดำเนินการจัด Matching Programme นอกรอบก่อนสมัครแพทยสภา สำหรับปีการศึกษา 2558 กำหนดขั้นตอน Matching Programme ไว้ดังนี้

 1. ผู้สมัครกรอกใบ Matching Programme ส่งไปที่สมาคมเวชศาสตร์ฉุกเฉินฯ โดยระบุสถาบันที่ต้องการเลือก 1 - 3 สถาบัน ภายในวันที่ ตุลาคม 2557

 2. ผู้สมัครสามารถเปลี่ยนอันดับสถาบันที่ต้องการเลือกได้ภายในวันที่ ตุลาคม 2557

 3. สถาบันสอบสัมภาษณ์ รอบที่ 1

 •  
   • แต่ละสถาบันสอบสัมภาษณ์ผู้สมัครอันดับที่ ในสถาบันนั้น พร้อมกันในวันที่ 13 ตุลาคม 2557

   • แต่ละสถาบันสอบสัมภาษณ์ผู้สมัครอันดับที่ ในสถาบันนั้น พร้อมกันในวันที่ 15 ตุลาคม 2557

   • แต่ละสถาบันสอบสัมภาษณ์ผู้สมัครอันดับที่ ในสถาบันนั้น พร้อมกันในวันที่ 17 ตุลาคม 2557

โดย แต่ละสถาบันแจ้งให้ผู้สมัครสอบทราบว่าได้รับคัดเลือกหรือไม่ในวันสอบ สัมภาษณ์แต่ละวัน เพื่อที่ผู้สมัครจะได้ไม่ต้องไปสอบสัมภาษณ์ในอันดับต่อไปถ้าได้รับเลือกแล้ว

สถาบันมีสิทธิที่จะไม่ดำเนินการสัมภาษณ์ผู้สมัครอันดับที่ 2 - 3 ถ้าได้รับผู้สมัครในอันดับที่ 1 - 2 ครบตามตำแหน่งแล้ว และส่งผลผู้สมัครที่ได้รับคัดเลือกในอันดับ 1 - 3 มายังสมาคมเวชศาสตร์ฉุกเฉินฯ ภายในวันที่ 20 ตุลาคม2557

 1. ประกาศผล Matching ในวันที่ 27 ตุลาคม 2557 เวลา 16.00 เมื่อทราบผล Matching แล้วแพทย์ประจำบ้านไปสมัครเป็นทางการที่แพทยสภา

 2. สมาคมเวชศาสตร์ฉุกเฉินฯ ประกาศผลและประกาศตำแหน่งที่ยังว่างอยู่ ว่าสถาบันใดยังมีตำแหน่งว่างเท่าไร

 3. ผู้สมัครกรอกใบสมัคร Matching รอบที่ ส่งมาที่สมาคมเวชศาสตร์ฉุกเฉินฯ ระบุสถาบันที่ต้องการเลือก 1 - 3 สถาบัน ภายในวันที่ พฤศจิกายน 2557

 4. ผู้สมัครสามารถเปลี่ยนอันดับสถาบันที่ต้องการเลือกได้ภายในวันที่ พฤศจิกายน 2557

 5. สถาบันสอบสัมภาษณ์ รอบที่ 2

 •  
  •  
   • แต่ละสถาบันสอบสัมภาษณ์ผู้สมัครอันดับที่ ในสถาบันนั้น พร้อมกันในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557

   • แต่ละสถาบันสอบสัมภาษณ์ผู้สมัครอันดับที่ ในสถาบันนั้น พร้อมกันในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2557

   • แต่ละสถาบันสอบสัมภาษณ์ผู้สมัครอันดับที่ ในสถาบันนั้น พร้อมกันในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557

โดย แต่ละสถาบันแจ้งให้ผู้สมัครสอบทราบว่าได้รับคัดเลือกหรือไม่ในวันสอบ สัมภาษณ์แต่ละวัน เพื่อที่ ผู้สมัครจะได้ไม่ต้องไปสอบสัมภาษณ์ในอันดับต่อไปถ้าได้รับเลือกแล้ว

สถาบันมีสิทธิที่จะไม่ดำเนินการสัมภาษณ์ผู้สมัครอันดับที่ 2 – 3 ถ้าได้รับผู้สมัครในอันดับที่ 1 – 2 ครบตามตำแหน่งแล้ว

 1. ประกาศผล Matching ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2557 เมื่อทราบผล Matching แล้วแพทย์ประจำบ้านไปสมัครเป็นทางการที่แพทยสภา

 2. สมาคม เวชศาสตร์ฉุกเฉินฯ ประกาศผลและประกาศตำแหน่งที่ยังว่างอยู่ ว่ามีสถาบันใดยังมีตำแหน่งว่างเท่าไร ให้ผู้สมัครติดต่อไปยังสถาบันนั้นโดยตรง

ปัจจุบันตำแหน่งแพทย์ประจำบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน แบ่งตามสถาบันได้ดังนี้

รหัส

สถาบัน

ตำแหน่ง

( 1 )

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

6

( 2 )

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

5

( 3 )

คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

14

( 4 )

โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

8

( 5 )

กรมการแพทย์ โรงพยาบาลราชวิถี

8

( 6 )

คณะแพทยศาสตร์ วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

10

( 7 )

โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช

8

( 8 )

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

6

( 9 )

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

7

( 10 )

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

6

( 11 )

โรงพยาบาลเลิดสิน

3

( 12 )

โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

2

( 13 )

โรงพยาบาลชลบุรี

5

( 14 )

โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น

6

( 15 )

โรงพยาบาลหาดใหญ่

2

( 16 )

โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า

3

( 17 )

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

5

( 18 )

โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

8

( 19 )

โรงพยาบาลตำรวจ

3

( 20 )

โรงพยาบาลศูนย์ลำปาง

3

( 21 )

โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

2

รวม

 

120

หมายเหตุ 1) การเลือกลงลำดับให้เลือกลงตามรหัส พร้อมชื่อสถาบันตามลำดับ เช่น

อันดับ 1 ( 1 ) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

อันดับ 2 ( 2 ) คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อันดับ 3 ( 15 ) โรงพยาบาลหาดใหญ่

โปรดส่งใบสมัคร Matching นี้ 

 ใบสมัคร matching program 2558

มาที่ สมาคมเวชศาสตร์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย เลขที่ อาคารศูนย์กู้ชีพ “ นเรนทร ” โรงพยาบาลราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

หรือ ทางโทรสารหมายเลข 0 - 2 354 8224 (ยืนยันการรับเอกสารที่ 0-2 354 8223-4) email : sorossiri@gmail.com

4. หลังจากทราบผลแล้ว ต้องไปสมัครที่แพทยสภาเองตามกำหนดเวลา

 

ประกาศคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบ