การประชุมวิชาการประจำปี ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล First Hour in Emergency Room 2015 26-28 สิงหาคม 2558

First Hour in ER 2015 poster
Date: 
26/08/2015 to 28/08/2015

การประชุมวิชาการประจำปี ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล "First Hour in Emergency Room 2015: Surviving ER: From The Beginning to The End"

26-28 สิงหาคม 2558 ห้องประชุมอทิตยากรกิตติคุณ ตึกสยามินทร์ ชั้น 7

Highlight topics

  • Surviving the first few weeks of life
  • ABC for Surviving childhood
  • Surviving polytrauma
  • Surviving fatal arrhythmia in ED
  • Surviving dangerous creatures under the sea
  • Optimize post-cardiac arrest care
  • End of life care in ER

Workshops

  • Ultrasound assess volume status
  • End of life care in ER
  • Approach to abnormal lab in emergency/critical settings

ค่าลงทะเบียนบรรยาย 2,500 บาท ค่า workshop 500 บาท ข้อมูลเพิ่มเติมที่

ประกาศคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบ