ประกาศวุฒิแพทย์ฉุกเฉิน ประจำปี 2558

จากการประชุมคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ มีมติให้เสนอราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทยและแพทยสภาเพื่ออนุมัติวุฒิบัตร/หนังสืออนุมัติฯ แก่แพทย์จำนวน ๕๕ คน มีรายชื่อดังต่อไปนี้

 1. แพทย์หญิงกษมณฑ์ อร่ามวาณิชย์
 2. นายแพทย์เกษมสุข โยธาสมุทร
 3. แพทย์หญิงแคทลียา บัณฑิต
 4. นายแพทย์จารุพล ดวงศิริทรัพย์
 5. แพทย์หญิงจิรฐา ทองเหลือ
 6. นายแพทย์เจตพัฒน์ ทวีโภคา
 7. แพทย์หญิงชลิดา จั่นนพรัตน์
 8. แพทย์หญิงชุติมา จันทรไกรโรจน์
 9. แพทย์หญิงชุติรัตน์ วัชโรทยางกูร
 10. นายแพทย์ฐกร สุวัฒนภักดี
 11. นายแพทย์ฐิติ ภัทรธีรานนท์
 12. นายแพทย์ณัฐพงศ์ ศีติสาร
 13. แพทย์หญิงณัฐสินี อธินาถรัตนพงศ์
 14. แพทย์หญิงดวงฤทัย ภักดีวนิชสุโข
 15. นายแพทย์ทวีพล ประจักษ์ธรรม
 16. นายแพทย์นพนันต์ แก้วสว่าง
 17. นายแพทย์นภดล อุดมรัศมี
 18. แพทย์หญิงนันทรัช ยุทธวงศ์
 19. แพทย์หญิงบุญทิวา ทังสุบุตร
 20. นายแพทย์ปนาท มีใย
 21. นายแพทย์ประกิจ จันทร์งาม
 22. แพทย์หญิงปิยฉัตร ศศิภัทรพงศ์
 23. แพทย์หญิงปิยนุช ชีวะสถาพร
 24. นายแพทย์พศุตม์ งานไว
 25. แพทย์หญิงพิมพา ลิ้มพันธุ์อุดม
 26. แพทย์หญิงพิมพิศา วงศ์จักร์
 27. แพทย์หญิงแพรวา ธาตุเพชร
 28. แพทย์หญิงภารุจีร์ พันธุ์พฤกษ์
 29. แพทย์หญิงภาวิตา เลาหกุล
 30. นายแพทย์ภาสวัฒน์ ณ นคร
 31. แพทย์หญิงมณีนุช ตั้งกิจวณิชย์เจริญ
 32. แพทย์หญิงมัณฑนา ถวิลไพร
 33. แพทย์หญิงรวีวรรณ ธเนศพลกุล
 34. แพทย์หญิงวนัชพร อุสส่าห์กิจ
 35. แพทย์หญิงวรรณชนก เมืองทอง
 36. แพทย์หญิงวรรณพร พูลธนะนันท์
 37. แพทย์หญิงวัลลภา สิทธิกุล
 38. นายแพทย์ศรัณย์พัฒน์ เทพนิมิตร
 39. นายแพทย์ศรัณยู สารชัย
 40. แพทย์หญิงศิวนาฎ พีระเชื้อ
 41. นายแพทย์ศุภกฤษ สัตตบุศย์
 42. นายแพทย์สมชาย ศรีสุข
 43. นายแพทย์สมพงษ์ ชลคีรี
 44. นายแพทย์สิวิชญ์ ฉันทะวัฒนรักษ์
 45. แพทย์หญิงสุธิดา เธียไพรัตน์
 46. นายแพทย์สุเมธ ประเสริฐดี
 47. แพทย์หญิงสุรางค์ เขียวประเสริฐ
 48. แพทย์หญิงสุวจี สุขสมโฉม
 49. นายแพทย์สุวสันต์ บุญยะรัตน์
 50. แพทย์หญิงหทัยรัตน์ จันทรพรหมกุล
 51. นายแพทย์อมรฉัตร สุจิรัตน์
 52. แพทย์หญิงอิษฏบุษป์ ทัศนะเทพ
 53. นายแพทย์อิสระ บุญยรางกูร
 54. นายแพทย์อุดมศักดิ์ ดวงประสพสุข
 55. นายแพทย์เอกวัฒน์ ศรีภูมิสวัสดิ์

 

ประกาศคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบ