ปิดการลงทะเบียน ACTEP2015 [18/11/2558]

เนื่องจากมีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ACTEP2015 เต็มตามจำนวนที่จำกัดไว้แล้ว จึงขอปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 เป็นต้นไป รวมถึงงดรับลงทะเบียนหน้างานประชุมทุกกรณี

ประกาศคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบ


Fatal error: Unsupported operand types in /home/taemor/public_html/sites/all/modules/rules/includes/faces.inc on line 233