ประกาศวุฒิแพทย์ฉุกเฉิน ประจำปี 2557

จากการประชุมคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๗ มีมติให้เสนอราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทยและแพทยสภาเพื่ออนุมัติวุฒิบัตร/หนังสืออนุมัติฯ แก่แพทย์จำนวน 59 คน มีรายชื่อดังต่อไปนี้

1 นายแพทย์ กิตติ ตันตระวิวัฒน์
2 แพทย์หญิง กรกนก สิทธิชัย
3 แพทย์หญิง กรุณา โฆษวิฑิตกุล
4 แพทย์หญิง กฤตยา กาญจนรัตน์
5 นายแพทย์ เกรียงศักดิ์ ปินตาธรรม
6 แพทย์หญิง ขวัญชนก ลือวีระวงษ์
7 แพทย์หญิง จุฑาภรณ์ เบ็ญจเลาหรัตน์
8 แพทย์หญิง จุฑามาศ สุภาพจน์
9 แพทย์หญิง จุฑารัตน์ จรลักษณ์
10 แพทย์หญิง ชนากานต์ สุวัฒนศิลป์
11 นายแพทย์ ชวลิต ดังโกสินทร์
12 นายแพทย์ ชานนท์ พิริยะวัฒนกุล
13 แพทย์หญิง ฐานธรรมา ทายะพิทักษ์
14 แพทย์หญิง ณัฏฐ์อาภา กุลกนกวรรณ
15 แพทย์หญิง ณัฐชยา ตรีศักดิ์ศรีสกุล
16 นายแพทย์ ณัฐพงศ์ ทรัพย์สาร
17 แพทย์หญิง ดารานุช แซ่กี้
18 แพทย์หญิง ดำรัสศิริ ไพอุปรี
19 แพทย์หญิง เทพศิรินทร์ ลือศิริ
20 แพทย์หญิง ธวัลกร วลัญชพฤกษ์
21 แพทย์หญิง ธิดา ณ ระนอง
22 นายแพทย์ ธีรชัย เลิศอมรภัทร
23 แพทย์หญิง นฏาประไพ ถาวรสิน
24 แพทย์หญิง นภาจรี ทะนะแสง
25 แพทย์หญิง นวพรรณ ประพันธ์โรจน์
26 แพทย์หญิง นาวินี วงศ์ศุปไทย
27 นายแพทย์ ประกิตฐ์ชัย ตันติพงศ์
28 แพทย์หญิง ประภา บุตรต๊ะ
29 นายแพทย์ ปิยะณัฐ ปิยะวาทิน
30 แพทย์หญิง ปิยะธิดา สิริพงศ์พันธ์ (บรรพวัฒนรักษ์)
31 นายแพทย์ พงศ์สุรีย์ ภูวรัตนาวิวิธ
32 แพทย์หญิง พนิดา ยงสกุลโรจน์
33 แพทย์หญิง พนิตนันท์ จินดามณี
34 แพทย์หญิง พรรณรัตน์ จันทรมณี
35 แพทย์หญิง พรรณวิไล ตั้งกุลพานิชย์
36 นายแพทย์ พลภัทร รติวรกมลกุล
37 แพทย์หญิง เพ็ญภัสสร์ ธนัชทัศน์
38 แพทย์หญิง เพียงฟ้า วัชรมน
39 แพทย์หญิง มุกดา จิระพูนสิน
40 นายแพทย์ เมธัส ช่วงอรุณ
41 แพทย์หญิง รัตติยา บรรจุงาม
42 แพทย์หญิง วรางคณา โฉมจังหรีด
43 นายแพทย์ วัชรพงศ์ ชินศุภลักษณ์
44 นายแพทย์ วัชรพงศ์ พุทธิสวัสดิ์
45 แพทย์หญิง วิภาวรรณ สีสังข์
46 นายแพทย์ วิษณุ จิตต์สมหมาย
47 แพทย์หญิง วีรวรรณ วชิรวงศากร
48 นายแพทย์ วุฒิพงศ์ พูลเพิ่ม
49 นายแพทย์ ศาสวัต สุขพงษ์ไทย
50 แพทย์หญิง ศิริพร โพดาพล
51 แพทย์หญิง ศุภวรรณ โรจน์เจริญชัย
52 นายแพทย์ สหชาติ อนุกูลกิจ
53 แพทย์หญิง สาวิตรี งามสงวน
54 แพทย์หญิง หฤทัย สายสิงห์ทอง
55 แพทย์หญิง อภิญญา กิ่งนาคม
56 นายแพทย์ อภิสิทธิ์ วันเจริญชัยสุข
57 นายแพทย์ อรรถสิทธิ์ อิ่มสุวรรณ
58 แพทย์หญิง อลิสรา กาวิโล
59 นายแพทย์ เอนกชัย ดกพฤกษ์

ประกาศคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบ