การประชุมวิชาการเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ครั้งที่ 21: เวชศาสตร์ฉุกเฉินซับซ้อน (Complicated Emergency Medicine) [CNEU = 19.5] 3-5 มิถุนายน 2558

Date: 
03/06/2015 to 05/06/2015

ด้วยโรงพยาบาลราชวิถี ร่วมกับสมาคมเวชศาสตร์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย จะจัดโครงการประชุมวิชาการเวชศาสตร์ฉุกเฉินครั้งที่ 21 เวชศาสตร์ฉุกเฉินซับซ้อน (Complicated Emergency Medicine) ระหว่างวันที่ 3-5 มิถุนายน 2558 ณ ห้องแกรนด์บอลลูม โรงแรมริชมอนด์ นนทบุรี เพื่อให้บุคลากรด้านฉุกเฉินมีองค์ความรู้ มีแนวทาง แนวคิดในการผสมผสานองค์ประกอบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และแลกเปลี่ทัศนคติ ความรู้ เทคนิควิธี ประสบการณ์ ในการทำานด้านฉุกเฉิน ก่อให้เกิดความสามัคคี และความร่วมมือกันในทุกๆด้านระหว่างบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านฉุกเฉิน

ในการนี้ จึงขอเรียนเชิญบุคลากรในสังกัดของท่าน ทั้งแพทย์ พยาบาล เข้าร่วมประชุมวิชาการฯ โดยเสียค่าลงทะเบียนท่านละ 4,000 บาท สมาชิกตลอดชีพของสมาคม ฯ แพทย์ประจำบ้าน และเจ้าหน้าที่เวชกิจฉุกเฉิน เสียค่าลงทะเบียนท่านละ 3,500 บาท ส่วนค่าพาหนะเดินทาง ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ให้เบิกจากต้นสังกัด โปรดส่งใบตอบรับและเอกสารการโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาโรงพยาบาลราชวิถี ชื่อบัญชี คุณหญิงเดือนเพ็ญ พึ่งพระเกียรติ เลขที่บัญชี 051-256907-9 มียังสมาคมเวชศาสตร์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย ทางโทรสารหมายเลข 0-2354-8224 สำนักงานชั่วคราว โรงพยาบาลราชวิถี เลขที่ 2 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กทม. 10400 โทรศัพท์ 0-23548224 ภายในวันที่ 16 พฤษภาคม 2558

ประกาศคณะอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบ